Design a site like this with WordPress.com
Get started

tis /uto 230307

230307 tis
Sv. Pater Pij
·

Najprej ti hočem reči, da Jezus potrebuje ljudi, ki ječijo z njim zaradi človeške brezbožnosti, zato me vodi po bolečih poteh, ki mi jih zmeraj obljublja. Toda naj bo vedno blagoslovljena njegova ljubezen, ki zna mešati sladko z grenkim in spremeniti v večno nagrado minljive bolečine življenja (Epist. III, str. 413).

Jag vill först berätta att Jesus behöver människor fängslade med sig på grund av människans ogudlighet, så han leder mig på de smärtsamma vägar han alltid lovar mig. Men välsignad vare hans kärlek för alltid, som vet hur man blandar det söta med det bittra, och förvandlar det till en evig belöning för livets passande smärtor (Epistus. III, sidan 413).

·

Dölj översättning

·

Betygsätt den här översättningen

Sveti Ivan Pavao II · ”Ja sam samo nemoćno i slabo dijete, ali upravo moja slabost daje mi smionosti da sebe darujem kao žrtvu Tvojoj ljubavi, o, Isuse!”Mala Terezija

Duhovnost Sv. Perpetua bila je plemkinja iz Kartage bačena je u tamnicu, ne hoteći se odreći kršćanske vjere. Vodila je dnevnik do nasilne smrti, koja ju je snašla u amfiteatru. Sv. Felicita, mlada trudnica i ropkinja, koja je živjela u 2. stoljeću, progonjena je zbog vjere i bačena u tamnicu zajedno sa sv. Perpetuom. Umrla je nasilnom smrću u amfiteatru.DUHOVNOST.NETSveta Perpetua i Felicita – hrabre mučenice – DuhovnostČuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je

San Michele Arcangelo · MARTEDI’ DELLA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMAInsegnami, Signore, la via più facile per raggiungere te.E’ ben noto che ci sono sempre due vie nel nostro cammino. Una è stretta, l’altra è larga. Gli scrittori antichi dicevano che lungo la strada larga passavano i carri pesanti che sollevavano molta polvere mentre quella stretta era percorsa da uomini che si affaticavano per giungere alla meta. La via che conduce alla ”conformità” è decisamente molto stretta anche se tutti sono chiamati a percorrerla. Dio non parte da privilegi preconcetti. Dio è padre di tutti e sa bene che cosa i suoi figli facciano. Molti cercano di incamminarsi sulla via larga perché più comoda. Gesù interviene mettendoci in guardia dall’atteggiamento farisaico che a volte si può assumere nel dialogo con lui. Sono molti quelli che cercano la esteriorità. Il teatro piace a tutti, fuorché a Dio che non si lascia commuovere da quello che dicono gli uomini. Gesù insegna la differenza tra ciò che l’uomo vede e ciò che produce. Afferma che non sono le cose che entrano nell’uomo che possono contaminarlo ma ciò che esce dal suo intimo. L’insegnamento si può paragonare alla mentalità industriale. Il valore di un operaio viene valutato in base a quello che produce. Dio guarda il ”prodotto”. La mente ed il cuore degli uomini potrebbero essere dei centri produttivi di altissimo valore. Ma bisogna vedere che cosa producono. Dio valuta quello che gli uomini producono. Chiunque può essere produttore di bontà ma anche produttore di empietà. Il cuore e la mente sono le forze produttrici del bene e del male. Intorno all’uomo, al di fuori di lui, il male è solo un fantasma. Nel cuore il male acquista corporeità pesante. Chissà perché l’organo che dovrebbe essere strumento di amore si trasforma spesso in strumento di odio e di inganno.Se solo sapessi amare con sincerità sarei un bravo produttore di raggi luminosi e vitali.(brano tratto dal libretto Quaresima – Il cammino di conformità a Cristo Gesù – di N.Giordano)PREGHIERA PER LA QUARESIMAVieni Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la tua pecora stanca. Lascia andare le tue novantanove pecore e vieni a cercare la sola pecora che ha errato. Vieni senza cani, vieni senza il servo mercenario. Già da tempo aspetto la tua venuta. Vieni non con la verga, ma con spirito di amore. Vieni da me, che sono tormentato dall’attacco di lupi pericolosi. Vieni da me, che sono stato scacciato dal paradiso e le cui piaghe sono penetrate dai veleni del serpente. Il lupo notturno mi ha allontanato dai tuoi ovili. Cercami, poiché io ti cerco, cercami, trovami, prendimi, portami. Non ti infastidisce un peso che ti ispira pietà. Vieni dunque, Signore, poiché anche se ho errato, tuttavia, non ho dimenticato i tuoi comandamenti, e conservo la speranza della medicina. Vieni, Signore, perché tu solo sei in grado di far tornare indietro la pecora errante. Vieni ad attuare la salvezza sulla terra, la gioia nel cielo. Portami sulla croce che da la salvezza agli erranti, nella quale vivranno tutti quelli che muoiono.(Sant’Ambrogio)FIORETTO DEL GIORNO:Evitare parole inutili, superflue, non necessarie.

TISDAG FÖR ANDRA VECKAN AV LENTLär mig Herren det enklaste sättet att nå dig.Det är väl känt att det alltid finns två sätt i vår väg. En är smal den andra är bred. Uråldriga författare sade att längs den breda vägen passerade tunga kärror som lyfte mycket damm medan den smala vägen kördes av män som kämpade för att nå må Vägen som leder till ”överensstämmelse” är definitivt väldigt smal trots att alla kallas att följa den. Gud börjar inte med förutfattade privilegier. Gud är en far till alla och han vet precis vad hans barn gör. Många försöker gå på den breda vägen för att det är bekvämare. Jesus ingriper genom att varna oss för den farisaiska attityd vi ibland kan ha i dialog med honom. Det är många som söker yttreitet. Alla gillar teater, förutom Gud som inte rörs av vad män säger. Jesus lär ut skillnaden mellan vad människan ser och vad människan producerar. Han konstaterar att det inte är sakerna som kommer in i mannen som kan kontaminera honom utan det som kommer ur hans underkläder. Undervisning kan jämföras med industriell mentalitet. En arbetares värde mäts efter vad han producerar. Gud tittar på ”produkten”. Mäns sinne och hjärta kan vara produktiva nav av högsta värde. Men vi måste se vad de producerar. Gud dömer vad män producerar. Vem som helst kan vara en producent av godhet men också en producent av elakhet. Hjärtat och sinnet är de producerande krafterna av gott och ont. Runt människan, utanför honom, är ondskan bara ett spöke. I hjärtat skaffar ondska tung kropplighet. Jag undrar varför orgeln som borde vara ett verktyg för kärlek ofta blir ett instrument för hat och svek.Om jag bara visste hur man älskar innerligt skulle jag vara en bra producent av ljusa och vitala strålar.(sång tagen ur häftet fastan – Konformitetens väg till Kristus Jesus – av N. Jordanien)BÖN FÖR FASTANKom Herre Jesus leta efter din tjänare leta efter dina trötta får. Släpp dina nittionio får och kom och hitta det enda får som gick fel. Kom utan hundar, kom utan tjänare legosoldaten. Jag har väntat på din ankomst. Kom inte med spö utan med kärlekens anda. Kom till mig, för jag plågas av attacken av farliga vargar. Kom till mig, ty jag har drivits bort från himlen och vars plågor genomträngs av ormens gift. Nattvarg har drivit bort mig från dina bodar. Sök mig, när jag söker dig, sök mig, hitta mig, ta mig, bär mig. Stör dig inte av en börda som inspirerar dig medlidande. Kom därför, Herre, ty även om jag har gått vilse, har jag icke glömt dina bud och bevarat hoppet om medicin. Kom Herre för bara du kan vända de vandrande fåren tillbaka. Kom och genomför frälsning på jorden, glädje i himlen. Led mig till korset som ger frälsning åt vandrarna, där alla de som dör kommer att leva.(Sankt Ambroge)DAGENS BLOMMA:Undvik onödiga, överflödiga och onödiga ord.
Inbjudan att gå med präster och religiösa i SSPX i en novena till St Joseph
DEN 06 MARS 2023
KÄLLA: DISTRIKT I USA

Fr. John Fullerton, distriktsöverordnad i USA för Society of Saint Pius X (SSPX), har bett prästerna och religiösa i SSPX: s hus att be en novena och göra en invigning till St Joseph på dagarna fram till hans fest

Vi inbjuder de troende att också delta i dessa böner till kyrkans universella beskyddare “för att skydda henne från liberalismens misstag, särskilt de pågående ansträngningarna att undertrycka vad ärkebiskop Lefebvre kallade ‘kyrkans stora bön’, den traditionella latinska mässan.”

Novena pågår från 11-19 mars, med helgelsebönen som ska sägas den 20 mars.

Tack för att du gick med våra präster och religiösa i denna heliga hängivenhet till St Joseph.

Ladda ner Novena Prayers (11-19 mars) >> Ladda ner invigningsbönen (20 mars) >>

Från Fr. Fullerton:
Kära trogna,

Katoliker över hela världen vet att Holy Mother Church har utsett mars till månaden för St Joseph, make till den välsignade jungfru Maria och den jordiska fadern till vår Herre Jesus Kristus. I sitt dekret från 1870 Quemadmodum Deus förklarade Pius IX St. Joseph beskyddare av den universella kyrkan medan han höjde sin fest den 19 mars till en av de högsta liturgiska leden. Som han sa vid tillfället:

På grund av denna sublima värdighet som Gud förlänade sin trognaste tjänare, har kyrkan alltid mest hedrat och prisat den mest välsignade Joseph nästa efter sin make, Guds jungfrumoder, och har bönfallit hans förbön i alla hennes stora nödvändigheter.
Och nu när kyrkan själv i denna mycket sorgliga tid är ansatt av fiender på alla sidor och förtryckt av svåra katastrofer, så att oförskämda män föreställer sig att helvetets portar länge råder mot henne, har de vördnadsvärda prelaterna i hela den katolska världen presenterat sina egna framställningar för den suveräna påven, och de av de troende anförtrodde sig till deras omsorg och bad att han skulle gå i god för att utgöra St. Joseph beskyddare av den katolska kyrkan.
Om 1870 för Pius IX och kyrkans biskopar framstod som en “sorgsen tid”, vad skulle de säga om 2023? Liberalismen, som bara hade börjat riva i samhällsstrukturen mindre än ett sekel före Pius regeringstid, släpptes lös på kyrkan vid Andra Vatikankonciliet. Det har ännu inte gett upp. Fickor av katolsk tradition fortsätter att motstå dogmatiska snedvridningar, religiös likgiltighet och liturgiska innovationer, men Traditionis Custodes och dess genomförande har drivit traditionella katoliker till kyrkans marginaler. Oförskräckt fortsätter Society of Saint Pius X (SSPX), grundat och format av ärkebiskop Marcel Lefebvres heroiska vittne för mer än 50 år sedan, att betjäna katoliker över hela världen, tillhandahålla sakramenten och predika den oföränderliga katolska tron för kyrkans bästa och själarnas frälsning.

När vi närmar oss St Josephs högtid, inbjuder jag dig att gå med i prästerna och religiösa i SSPX för att be en novena till kyrkans universella beskyddare för att skydda henne från liberalismens fel, särskilt de pågående ansträngningarna att undertrycka vad ärkebiskop Lefebvre kallade “kyrkans stora bön”, den traditionella latinska mässan. Lägg till dessa böner de speciella avsikterna hos familjerna under vård av samhällets apostolat, en tillväxt i kallelser och förnyad styrka för alla katoliker i dessa plågsamma tider.

Din i Kristus,

Fr. John Fullerton
USA: s distriktsöverordnade

Ladda ner en PDF av detta brev >>

Hrvatska moli Krunicu

44 m  · 

„Memento mori, sjeti se smrti“

Ni jedno razmatranje o smrti ne može biti potpuno, a da čovjek sebi ne predoči patnju i smrt našeg Spasitelja. Upravo bismo po Njegovu primjeru trebali živjeti i djelovati. U tijeku svog zemaljskog života Krist se često povlačio u osamu kako bi svoju volju podredio Očevoj i kako bi razmatrao o gorkoj muci koja ga čeka.

„Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: „Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, iz bičuju i razapnu…“

Matej 20. 17-19

I njegova muka bijaše uistinu gorka. Od izdaje Judine Njega su šamarali, tukli, pljuvali, vrijeđali, bičevali, okrunili trnjem, čupali, natjerali da nosi težak križ te su Ga na koncu i ubili razapinjanjem. Od glave do pete Njegove nije ostao ni jedan neozlijeđen dio. Glava mu je bila išamarana, ispljuvana i izbodena trnjem. Leđa su Mu bila su toliko ozlijeđena od bičevanja i nošenja križa da Mu se u utrobu moglo vidjeti s leđa. Njegove su ruke i noge stradale pod teretom teškog križa i od silnih padova.

Kolika je bila patnja samo jedne Kristove rane možemo pojmiti iz svjedočanstva brata Modestina:

„Brat Modestino zamolio je oca Pija u molitvi da ga prosvijetli o značenju krvave potkošulje. Zamolio je oca da mu da znak ako doista nosi Kristovu ranu na ramenu. Zatim je otišao spavati, probudivši se u 1 ujutro s užasnom, nesnosnom boli u ramenu, kao da je nožem zarezan do ramene kosti. Osjećao je da će umrijeti od boli ako se nastavi, no trajala je samo kratko. Zatim se soba ispunila mirisom nebeskog cvijeća – znak duhovne prisutnosti oca Pija – i on je začuo glas: “Ovo je ono što sam morao trpjeti!”“

Svakog od nas čeka križ, svakom po njegovim sposobnostima, moramo biti svjesni da nas svakog pojedinog čeka vlastita muka. Krist nam kaže osvrćući se na vlastitu muku: „Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?“ Luka 23. 31

Ako nam je već patiti kao Kristu trebamo i živjeti kao On. On je svoju snagu i utjehu tražio u molitvi pa je moramo i mi tamo tražiti. Zato vas pozivamo da nam se pridružite ovu srijedu u molitvi krunice na Kamenitim vratima u 19.00.

Branimir Besak

  · 

Pradomovina današnjih Hrvata potomaka drevnih Veda – aryanaca bila pred o.5.000 g.pr Kr. na širem prostoru Aralskog sinyi muori (danas jezera) uz tokove rijeka Amur Darija i Sir darije podno Himalaye.

Oko 4.000.g.pr.Kr. zbog klimatskih poremećaja (danas tamo pustinje Kara kum (crni pijesak) i Kizil kum (crveni pjesak) jedan dio plemena – Huriti seli uz Crno more u Zakavjazje (Halaf kultura od.4.600.g.) i uz Sredozemlje (danas Libanom i zap.Sirija ), gdje se o. 2.400.g.pr.Kr. kao huritsko kraljevstvo Hurw Urkiš pod vladarima šaru mata oslobađaju se od Akadskog carstva !

Drugi dio vedo aryanaca o. 3.000.g pr.Kr.seli u sjevero-zapadnu Indinu uz ledenjačju rijeku Saraswati i Mezopotamiju uz Perzijski zaljev poznati kao Sumerani.

Akađani doseljuju k njima o.2.200.g.pr.kr., a o.2.000.g.pr. Kr. arapski Amoriti (Babilonci) osvajaju Sumerane, dok nešto kasnije zbog tektonskih poremećaja na Himakaji nestaje ledenjačka rijeka Saraswati i indo vedske kulture Harappo i Mohenjđo Daro, pa Indoaryasko plemstvo Kšatrije doseljuju u Mezopotamiju u grad Mary (postaju Maryanni i kao hebrejci uz rijeku Habor na gornji tok Eufrata !

Sumeranski ep Gilgameš – Legenda o caru Sargonu.

Prvi osvajači u povijesti bilo je Akadsko ratoborno pleme, koje je provalilo sa Iranske visoravni, preko Zagros gorja u Mazopotamiju. osvojivši najprije Elam (uz Perzijski zaljev), potom Sumerane i Hurite (na gornjem toku Eufrata kraj Sredozemlja ). Uveli su vojnu upravu sa središtem uz Tigris, ali preuzeli svu mezopotamsku kulturu. Najpoznatiji akadski vladar bio je car Sargon (2.242. – 2.185. pr.Kr.)

Legenda o caru Sargonu .

“Ja sam Sargon, silni car Akada./ Majka moja svečenica je bila, za oca svoga nisam znao,/ Brat oca moga u gorama živi, / Moj je grad Acetaranu na obali Eufrata. / Majka moja svečenica i rodi me tajno,/ I u trstikinu me stavi korpu, / vrata moja smolom zalijepi, / I rijeci me predade, tiho što tecijaše, / I rijeka me izdiže i Akki me vodaru donese. / Vodar Akki posini me i odgoji, / Vodar Akki vrtlarom svojim me učini, / Vrtlar kad sam bio Ištar me zavoli, Tad carem ppstadoh i četrdedet i četiri godine carstvom upravljah. /Nad crnoglavima carevah i upravljah njima, / Brončanim sjekiram silne sam ja šume obarao, / Na vrhove sam se penjo i po nižim sam gorama ja sam prolazio, / Tri put sam primorski opsjedao kraj, / I Dilmupom su zavladale ruke moje. //.”

Ova legenda podsjeća na priču o rođenju Mojsija (judejska Deuteronomska obnova, Tora, Petoknjižje, Stari Zavjet, nastale od 620.pr. kr. – 1.g. po Kr.),kao i na staroegipatski mit o kralju Ozirisu – Bogu zapada – Carstva mrtvih.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: