220514

Webbplatsrubriksuzana monika

220514

Breviar – Kyrkans dagliga bön

A+ A A-
Läsningsgudstjänst
Den 14 maj 2022, lördag
Mattias apostel

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)HymnR.

 Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:

att så och plantera
vad andra skall skörda,
att ge och förlåta,
att lyfta och bära,
att läka och vårda,
att öppna en port till Guds rike.R.

 Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:

På okända vägar
min längtan er driver.
Min Ande er följer
till slutet av vägen,
där Fadern er väntar,
där bordet är dukat för festen.R.

 Så som min Fader sände mig
   sänder jag er:Ant. 1 

Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)

Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 1 

Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.Ant. 2 

De förkunnade vad Gud har gjort, och de förstod hans verk.Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)

Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
     Göm mig för de ondas skåra, *
     för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
     för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
     Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: ”Vem skulle se oss?”
     De tänker ut lömska planer: +
     ”Nu är vi redo att slå till!” *
     Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
     Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
     alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
     Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
     och ta sin tillflykt till honom, *
     och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2 

De förkunnade vad Gud har gjort, och de förstod hans verk.Ant. 3 

De förkunnade hans rättfärdighet, och alla folk fick se hans ära.Psalm 97
Herrens härlighet när han träder fram till dom
Denna psalm syftar på hur världen räddas och alla folk kommer till tro på honom (Athanasios)

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
     Han omges av moln och töcken, *
     rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron.
Eld går framför honom *
och förbränner hans ovänner runt omkring.
     Hans blixtar lyser upp jordkretsen, *
     jorden ser det och bävar.
Bergen smälter som vax för Herren, *
för hela jordens Herre.
     Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
     och alla folk ser hans ära.
Alla de skall komma på skam som dyrkar gudabilder, +
de som berömmer sig av avgudar, *
honom skall alla gudar tillbe.
     Sion hör det och gläder sig, +
     och Judas döttrar fröjdar sig, *
     Herre, de jublar över dina domar.
Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden, *
du är högt upphöjd över alla gudar.
     Ni som älskar Herren, hata det onda. +
     Han beskyddar sina fromma, *
     han räddar dem ur de gudlösas hand.
Ljus går upp för den rättfärdige *
och för de rättsinniga glädje.
     Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *
     och prisa hans heliga namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 3 

De förkunnade hans rättfärdighet, och alla folk fick se hans ära.

De förkunnade Herrens lov, halleluja,
och hans makt och de under som han gjo

Första läsningen
Apg 5:12-32

Apostlarna vittnar om herren Jesus

Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.
Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukeernas parti. Upptända av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade: ”Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv.” De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. När översteprästen och hans närmaste män kom dit, kallade de samman rådet, alltså hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där, utan vände tillbaka och rapporterade: ”Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar, men när vi öppnade fann vi ingen där inne.” När tempelkommendanten och översteprästerna fick höra detta, kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna. Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket.
När de kom tillbaka med apostlarna, förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss an-svariga för den där mannens blod.” Petrus och apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en trä-påle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Responsorium Apg 4:33,31bMed stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått,
+ och de fick alla riklig del av Guds nåd, halleluja.
Alla fylldes av den heliga Anden och förkunnade frimodigt Guds ord,
+ och de fick alla riklig del av Guds nåd, halleluja.Andra läsningen
Ur Johannes Chrysostomos predikningar över Apostlagärningarna.
Visa oss, Herre, vem du har valt

En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför lärjungarna. Han var ju en ivrig människa som hade fått Kristi hjord i sin vård. Det är han som är främst i skaran och alltid han som för ordet: Mina bröder, vi måste välja någon bland oss. Han förelägger ett val för församlingen och gör samtidigt dem som valdes till aktade män och säkrade sig mot den avund som kunde uppstå. Sådant brukar ofta föra med sig stora olyckor.
Nå, kunde Petrus då själv inte välja någon? Naturligtvis, men han avstod för att inte verka förekomma nåden. För övrigt hade han ännu inte fått del av Anden. Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. Det var inte han själv som föreslog dem, utan alla tillsammans. Själv gav han ett råd och visade att det inte var hans eget, utan hämtat från en profetia. Han var alltså tolk, inte lärare.
Petrus fortsatte: Därför måste någon av dem som var med oss. Se här hur han vill att de skall ha varit ögonvittnen, trots att Anden skulle komma. Så viktig ansåg han saken vara.
Han fortsatte: Någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss. Han talar om att de hade levt tillsammans med honom och inte bara varit hans lärjungar. Det var ju många som följde honom ända från början. Tänk på att han säger: Han var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus.
Under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes. Och detta sker med rätta, ty det som hade hänt dessförinnan kände ingen till. Det hade de lärt av Anden.
Fram till den dag dä han blev upptagen från oss – någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Han sade inte ”vittna om det andra” utan vittna om hans uppståndelse. Den var mest trovärdig som kunde säga: ”Han som åt, drack och korsfästes är densamme som den som uppstod.” Han skulle inte vittna om det som föregått eller följde, inte ens om underverken, utan bara om uppståndelsen. Det andra var uppenbart och på allas läppar. Uppståndelsen hade skett i hemlighet och var känd bara för dem.
Och alla bad tillsammans och sade: Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss. Du, inte vi. Det är lämpligt att kalla honom ”den som känner hjärtat”. Han var det som skulle välja, ingen annan. Så talade de med tillförsikt, eftersom det skulle väljas en enda. De sade inte heller ”välj”, utan visa oss den utvalde – vilken av dessa du har utvalt – eftersom de visste att Gud hade förutbestämt allt. Så kastade de lott. De ansåg sig ännu inte värdiga att själva förrätta valet. Därför ville de få ledning genom ett tecken.

Responsorium Apg 1:24, 25b, 26Herre, du som känner allas hjärtan,
+ visa oss vilken av dessa som du har utvalt till denna tjänst som apostel, halleluja.
Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.
+ Visa oss vilken av dessa som du har utvalt till denna tjänst som apostel, halleluja.Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
‘Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.’
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]Slutbön

Evige Gud, du som upptog den helige Mattias i apostlarnas kollegium, låt din kärlek komma oss till del i överflöd, så att vi räknas till dina utvalda. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Texter från: ”Kyrkans dagliga bön” – Stockholm Katolska Stift – Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från ”Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön” – Stockholm Katolska Stift – Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till ”Kyrkans dagliga Bön” av bp Hubertus Brandenburg

četvrtak, 29. prosinca 2011.

Krunica Gospe od Suza

Krunica počinje ovom molitvom: 
Gospodine Isuse, prostrti do tvojih nogu prinosimo ti suze one koja te je majčinskom ljubavlju pratila na bolnom putu na Golgotu.
Usliši, molimo te, naše prošnje po suzama svoje presvete Majke. Daj da shvatimo tajanstveni govor tih suza da bismo mogli ostvariti ovdje na zemlji tvoj plan spasenja i biti privenedni gledanju tvoga proslavljenog lica. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen!

Na velika zrna kaže se: 
– Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji.
– I koja te ljubi najviše od svih na nebu

Na mala zrna: 
– Isuse, usliši naše molitve.
– Po suzama svoje presvete Majke.

Na kraju krunice ponovi se tri puta: 
– Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji.
– I koja te ljubi više od svih na nebu.

Pomolimo se: 
O Marijo, majko ljubavi, boli i milosrđa, molimo te, sjedini naše molitve sa svojima da tvoj božanski Sin, kojem se puni pouzdanja obraćamo, po tvojim suzama usliši naše prošnje da nam udijeli milosti za koje molimo ovom krunicom, i konačno daruje krunu vječnog života. Amen!

Meditacije ( krunice ) Gospe od Suza 

1. Proročanstvo Šimunovo.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tuzi tvog nježnog srca zbog proročanstva svetog starca Šimuna. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost poniznosti I svetog straha Božjega.

2. Bijeg u Egipat.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobi, tvog preljubeznog srca, za vrijeme vašeg bijega u Egipat I vašeg boravka tamo. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli
mi krepost darežljivosti I dar pobožnosti.

3. Dijete Isus izgubljen u hramu.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobama, koje su mučile tvoje srce, pri gubitku Tvog milog Isusa. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost čistoće
I dar znanja.

4. Marija susreće Isusa dok nosi križ.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u zaprepaštenom srcu Tvom kod susreta Isusa dok je nosio svoj križ. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli mi krepost strpljivosti I dar hrabrosti.

5. Raspeće.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u mučeništvu, koje je Tvoje nježno srce podnijelo dok si stajala s Isusom u Njegovoj agoniji. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost uzdržljivost I dar savjeta.

6. Marija prima Isusovo mrtvo tijelo.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u ranjavanju Tvog suosjećajnog srca, kad je Isusovo izranjeno tijelo skinuto s križa. Draga Majko, po Tvom srcu tako ranjenom, isprosi mi milost ljubavi prema bližnjima I dar razuma.7. Isus položen u grob.
Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, po rastrganom srcu Tvom kad je Isus položen u grob. Draga Majko, po Tvom bolnom srcu u gorčini pustinje, isprosi mi milost marljivosti I dar mudrosti. 

O krunici Gospe od Suza 

Blažena Djevica Marija se ukazala časnoj sestri Amaliji od Bičevanog Isusa, iz Družbe Misinarki Raspetog Spasitelja, u mjestu Campinas, u Brazilu, 8. ožujka 1930. 

Ova ponizna redovnica nosila je rane Gospodinove na svom tijelu te živjela i umrla na glasu svetosti. 

Točno pet mjeseci prije ukazanja Majke Božje, sestra Amalija je bila pogođena jednom obiteljskom tragedijom, u kojoj je supruga njezinog rođaka teško oboljela i mučila se u svojoj agoniji. 

Moleći u kapelici samostana 8. studenog 1929., odjednom je ugleda Isusa na mjestu Svetohraništa i zamoli Ga, da uzme njezin život a ostavi na životu ovu majku malene djece. 

Kako je njezina molitva bila snažna i potpuno iskrena, Gospodin joj se obratio, upućujući ju, kako zadobiti ovu milost. 

Isus joj reče: „Ako želiš isprositi ovu milost, moli Me po suzama Moje Majke!“ 

Klečeći pred oltarom, raširenih ruku, pognute glave u razmišljanju o ovom prijedlogu Spasitelja, sestra Amalija Ga ponizno zapita: „Na koji način da molim?“ 

Isus joj odgovori: „O Isuse, usliši nam molitve, po suzama svoje Majke. O Isuse, pogledaj na suze One, koja Te silno ljubila na zemlji, a koja Te sada s najvećim žarom ljubi na Nebu!“ 

Naučivši ju ove zazive, Isus joj je još napomenuo: „Kćeri moja, što god Me ljudi zamole u ime suza moje Majke, s ljubavlju ću ih uslišati.“ 

Nakon toga Gospodin joj je objavio, da će kasnije sama draga Majka Marija otkriti dragocjeno blago svojih suza redovničkoj zajednici sestre 

Amalije, što će biti za mnoge kao „magnet milosrđa.“ 

Blažena Djevica Marija predaje krunicu od suza

Željno očekivano ukazanje Blažene Djevice Marije dogodilo se 8. ožujka 1930. – dok je sestra Amalija molila klečeći u kapelici, na lijevoj strani podno oltara. 

Naglo osjeti, da je uzdignuta i vidje kako joj se približava Blažena Djevica Marija, neopisive ljepote i miline, odjevena u haljinu ljubičaste boje, ogrnuta modrim plaštom posutim zvijezdama i glave pokrivene bijelim velom, s neobičnom krunicom u rukama. 

Predivno se smiješeći, Majka Marija se približi sestri Amaliji i pružajući joj krunicu, progovori: „Ovo je krunica mojih suza, koju moj Sin povjerava u baštinu tvojoj redovničkoj Zajednici. Zazive ti je preporučio moj Sin. On mi želi po ovim zazivima iskazati svoju osobitu ljubav, te će udijeliti sve milosti, za koje će se moliti zbog mojih suza. Molitvom ove krunice obratiti će se mnogi grešnici, a osobito oni mučeni od đavla. 

Zloduh će biti primoran sam priznati, koliku mu štetu nanosi ova krunica. Budi spreman na velike borbe!“ Rekavši to, Djevica marija je nestala. 

Mjesec dana kasnije, 8. Travnja 1930. , Blažena Djevica Marija dolazi i pobliže objavljuje način moljenja i ciljeve ove krunice.
Na krunici postoji posebna medalja, na kojoj su utisnute dvije slike: na jednoj strani slika Isusa Krista Gospodina, konopcem vezanih ruku, s natpisom uokolo: 

„Po svojoj Božanskoj blagosti, o vezani Isuse, sačuvaj svijet od zabluda koje mu prijete!“ 

Na drugoj strani je slika Majke od suza, kako ju je sestra Amalija vidjela, s natpisom na rubovima: „ O Djevice, prepuna boli, Tvoje suze uništavaju pakleno carstvo!“ 

Poruka Blažene Djevice Marije po sestri Amaliji: 

Obećavam svima, koji mole ovu krunicu, da ću nad njima raskriliti svoj plašt, kao znak svoje posebne zaštite. 

Govorim ti ovo jer je želja moga Sina, da zbog zasluga mojih blagoslovljenih suza udijeli svijetu razne blagoslove. 

Kada čujem ove zazive, mnoge će blagodati sići na obitelji i čovječanstvo .

Naša Gospa objasnila je boje svoje haljine pri ukazanju sestri Amaliji: 

„Znaš li, zašto nosim PLAVI PLAŠT? Zato, da vas podsjetim na Nebo, kad se osjećate iscrpljeno zbog vaših poslova, kada nosite križeve svojih trpljenja. Moj vas plašt tada podsjeća na Nebo, da u vama probudi neopisivu radost i sreću Vječnosti, što će vam dati hrabrosti dušama i mir srcima, da biste se mogli boriti sve do kraja. Razumiješ li značenje moje LJUBIČASTE HALJINE? Objasnit ću ti, da se sjetiš toga kada gledaš sliku Suza. Ljubičasta boja simbolizira bol. To je ona bol, koju je Isus osjećao dok su Ga divljački tukli i pogrđivali Mu tijelo. Gledajući Isusa, moje je Majčinsko Srce i Duša također strašno patila. Objasnit ću ti, kćeri i značenje BIJELOG VELA; on pokriva moju glavu i pada na prsa. Ova boja ukazuje na čistoći, kako sam Ja ‘bijeli cvijet Presvetog Trojstva’, bilo je dostojno da se ogrnem bjelinom. SLADAK OSMJEH, kojega vidiš na mojim usnama, ovdje je, da podsjeti na neizmjerne radosti, koje čovječanstvo može isprositi od ovog dragocjenog blaga, mojih suza! 

Rastumačit ću ti također, zašto se ukazujem sa SPUŠTENIM POGLEDOM. 

Nadahnuti su slikari prikazali moje oči uzdignute prema nebu, kao u jednoj pjesmi slave zbog mog Bezgrešnog Začeća. Zašto u ovom ukazanju, u kojemu se predaješ snazi mojih blagoslovljenih suza, oči imam spuštene prema dolje? 

To simbolizira moju sućut prema ljudima, jer dođoh s Neba da vas pratim u vašem trpljenjima! Moje su oči uvijek spuštene na vaše patnje i žalosti, kad god molite moga Sina, da vas usliša zbog suza koje sam prolila. Dakle, gledajući na ovu moju sliku, uvije primijeti i znaj, da vas promatram očima prepunim suosjećanja i nježnosti! 

Moje dijete, reći ću ti još nešto o krunici, koju držim u svojim rukama. Sama sam ju nazvala ‘Krunica Suza’. 

Kada me gledaš ovakvu, sjeti se, da ova krunica označuje milosrđe, ljubav i trpljenje. 

Ova Krunica Suza znači, da vas vaša Majka ljubi! Iskoristi ovaj dar i povlasticu, razmatraj ovo s pouzdanjem i ljubavlju.“ 

Krunica je potvrđena od tamošnjeg biskupa Francisca Campos Baretto-a kao nadnaravna objava.

UVODNA MOLITVA: 

O, raspeti Isuse, prostrti do Tvojih nogu, prikazujemo Ti suze One, koja Te usrdnom i sućutnom ljubavlju pratila na Tvome križnom putu prepunom boli. 

Učini, o dobri Učitelju, da svim srcem prihvatimo pouku suza Tvoje Presvete Majke, te da tako izvršavamo Tvoju volju ovdje na zemlji, da bismo bili dostojni slaviti Te i veličati kroz svu vječnost u Nebu. Amen. 

Na velika zrna i 3 posljednja, zaziv: 

O, Isuse, pogledaj na suze One, koja Te na zemlji najviše ljubila, s najvećim Te žarom ljubi u Nebu! 

Na mala zrna: 

O, Isuse, usliši nam molitve, – Po suzama svoje Presvete Majke! 

NA KRAJU MOLIMO

O Marijo, Majko ljubavi, boli i milosrđa! Molimo Te, sjedini svoje molbe s našima, da Isus, Tvoj Božan­ski Sin, kojemu se obraćamo, zbog Tvojih majčinskih suza usliši naše prošnje, te da nam s milostima, za koje molimo, udijeli i krunu vječnoga života! Amen. 

Ova pobožnost ima crkveno odobrenje, a ukazanje je priznato kao autentično. 

U Hrvatskoj se krunica širi dozvolom Duhovnog Stola Nadbiskupije zagrebačke, od 2. studenog 1934., br. 7352.

Objavio/la Tomislav 08:28 

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: