FOR WISDOM KING SALOMON and ST MONICA WISDOM FOR SON AVGUSTINE OF HIPPO

A Prayer for Deceased Mothers by St Augustine

BeautySoAncient    September 21, 2020    1 Commenton A Prayer for Deceased Mothers by St Augustine

prayer for deceased mothers

This prayer for deceased mothers, is an excerpt from the Confessions, where St Augustine prays for his beloved deceased mother, St Monica.

What a blessing it is to have a praying mother. St Monica prayed for St Augustine’s conversion her whole life, and her prayers were answered.

St Augustine once said, “Give me praying mothers and I will rescue the world.” Without our praying mothers, where would we be?

Augustine’s deep love for his mother, as well as his gratitude for his prayers, no doubt compelled him to write this prayer for deceased mothers.

The best way we can repay our deceased mothers for all their sacrifices and prayers, is to remember them in our prayers so that they can attain the beatific vision as soon as possible.


A Prayer for Deceased Mothers by St Augustine

“O my Praise and my Life, O God of my heart, forgetting for a little her good deeds for which I give joyful thanks to thee, I now beseech thee for the sins of my mother.

Hearken unto me, through that Medicine of our wounds, who didst hang upon the tree and who sittest at thy right hand “making intercession for us.”

I know that she acted in mercy, and from the heart forgave her debtors their debts.

I beseech thee also to forgive her debts, whatever she contracted during so many years since the water of salvation. Forgive her, O Lord, forgive her, I beseech thee; “enter not into judgment” with her.

Let thy mercy be exalted above thy justice, for thy words are true and thou hast promised mercy to the merciful, that the merciful shall obtain mercy.

This is thy gift, who hast mercy on whom thou wilt and who wilt have compassion on whom thou dost have compassion on.

Indeed, I believe thou hast already done what I ask of thee, but “accept the freewill offerings of my mouth, O Lord.”

From Augustine’s Confessions


Other Prayers for Your Deceased Mother

BeautySoAncient.com is 100% user-supported. When you buy a product through one of our links, we may receive a commission at no extra cost to you. Whenever possible, we also link to Catholic-owned stores, for your convenience. Thanks for supporting beautysoancient.com!Share3KTweetPin33KSHARES

Related Posts

All PrayersPrayerdeceased mothersLP3prayer for deceased mothersprayer of st augustine

Post navigation

 Stressing Over Exams? Pray These Prayers to St Joseph of Cupertino For Success in ExamsPrayer of a Sinner to Our Lady of Ransom 

1 thought on “A Prayer for Deceased Mothers by St Augustine”

 1. Suzana MonikaLG Laudes Ters Sext Non Vesper Compl.A+ A A-Läsningsgudstjänst
  Den 30 oktober 2020, fredag
  fredag i 30 veckan ‘under året’(eller – I morgon
  Gud, kom till min räddning.
  Herre, skynda till min hjälp.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)HymnUnder natten eller tidigt om morgonen:O ende Gud, Trefaldige,
  som råder över allt ditt verk,
  välsigna du vår psaltarsång,
  vårt morgonoffer till ditt lov.Ur vilans bädd vi reser oss,
  förnyade av nattens ro,
  och ropar efter läkedom
  för syndakroppens alla sår.Låt makten i din härlighet
  bli uppenbar i mörkrets värld
  och plåna ut all orenhet
  som fläckat ned din skapelse.Med hjärtats tro och tillförsikt
  vi beder dig: Ge ljus och kraft,
  att under dagens växlingar
  bevara oss från svek och fall.O gode Fader, stå oss bi,
  o ende Son, vår Fader lik,
  o helga Ande, Hjälpare,
  som råder i all evighet. Amen.Under dagen:Din kärlek, Herre Jesu Krist,
  oss väpnar mot all världens list,
  den överskyler all vår brist
  och återgiver vad vi mist.Din kärlek som i döden brann,
  ditt blod som från din sida rann,
  din död som döden övervann
  förlossning för oss alla fann.Du kom till oss från himlen ned,
  för oss ditt liv i strid framskred,
  och korsets död för oss du led
  att oss förvärva evig fred.Ja, nu och alltid när oss bliv,
  allt ont, o Jesus, från oss driv,
  och en gång nådigt åt oss giv
  en salig död, ett evigt liv. Amen.Ant. 1 Herre, tukta mig inte i din vrede.Psalm 38
  En lidandes bön
  Alla hans vänner … stod på avstånd (Luk 23:49)IHerre, straffa mig inte i din vrede, *
  tukta mig inte i din förtörnelse.
  Ty dina pilar har träffat mig, *
  din hand har drabbat mig.Det finns inget helt på min kropp för din vredes skull, *
  inget friskt i mina ben för mina synders skull.
  Mina missgärningar går mig över huvudet, *
  de är en börda som är mig för tung.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 1 Herre, tukta mig inte i din vrede.Ant. 2 Herre, du känner min längtan.IIMina sår stinker och flyter för min dårskaps skull, *
  jag går krokig och nedböjd,
  hela dagen går jag sörjande.
  Mina höfter är fulla av brand, *
  det finns inget helt på min kropp.Jag är vanmäktig och illa sönderslagen, *
  jag ropar ut mitt hjärtas jämmer.
  Herre, du känner min längtan, *
  min suckan är inte dold för dig.Mitt hjärta slår häftigt, +
  min kraft har lämnat mig, *
  mina ögons ljus är borta.
  Mina vänner och grannar skyr min plåga, *
  mina närmaste håller sig borta.De som står efter mitt liv lägger ut snaror, +
  de som söker min ofärd talar ont om mig, *
  de tänker på svek hela dagen.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 2 Herre, du känner min längtan.Ant. 3 Jag bekänner min missgärning. Överge mig inte.IIIMen jag är lik en döv, som ingenting hör, *
  en stum, som inte öppnar sin mun,
  ja, jag är lik en man som ingenting hör *
  och inte har något svar i sin mun.På dig, Herre, hoppas jag, *
  du skall svara mig, Herre, min Gud.
  Ty jag fruktar att de får glädja sig över mig, *
  att de skall förhäva sig över mig, när jag vacklar.Ty jag är nära att falla, *
  och min plåga är alltid inför mig,
  ja, jag måste bekänna min missgärning, *
  och jag sörjer över min synd.Men mina fiender får leva och är mäktiga, *
  Många är de som hatar mig utan skäl.
  de som lönar gott med ont *
  och som står mig emot för att jag sökt det goda.Överge mig inte, Herre, min Gud,
  var inte långt ifrån mig. *
  Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.Ant. 3 Jag bekänner min missgärning. Överge mig inte.Mina ögon längtar efter din hjälp
  och efter dina rättfärdiga ord.Första läsningen
  Vish 8:l-21b
  Salomos kärlek till vishetenVisheten sträcker sig med kraft från öster till väster, och hon styr skickligt allt. Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom och strävade efter att göra henne till min brud. Jag greps av åtrå efter hennes skönhet. Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever hos Gud, och världsalltets härskare älskar henne. Hon är ju invigd i Guds kunskap och tar del i hans verk. Om rikedom är något att sträva efter i livet, vad är då värdefullare än visheten som frambringar allt? Om klokhet kan uträtta något, vem i världen är då större konst-när än hon? Och om någon älskar rättfärdigheten, så är det genom hennes mödor som dygderna kommer: hon lär ut måttfullhet och klokhet, rättrådighet och mod – det bästa en människa kan äga i livet. Och skulle någon därtill längta efter lärdom, så känner hon det förflutna och kan förutse framtiden. Hon förstår sig på tänkespråk och kan lösa gåtor, tecken och under känner hon till på förhand, och hon vet hur tider och skeden skall sluta.
  Henne föresatte jag mig alltså att föra hem och leva med, ty detta visste jag: Med sina råd skall hon ge mig framgång, hon skall uppmuntra mig i bekymmer och sorg. Tack vare henne får jag ära bland människorna, redan som ung blir jag hedrad i de gamlas krets. Jag kommer att visa skarpsinne som domare och bli beundrad av de mäktiga. De skall vänta när jag är tyst och lyssna när jag yttrar mig, och om jag talar länge skall de tiga vördnadsfullt. Tack vare henne får jag odödlighet, jag lämnar ett outplånligt minne åt kommande släkten. Jag skall styra hedningarna, folken skall läggas under mig, och fruktansvärda tyranner skall darra när de hör om mig. Jag skall visa mig god för folket och tapper i krig. När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet. Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje.
  När nu mina tankar rörde sig kring detta och jag be-grundade för mig själv att odödlighet kommer av släktskap med visheten och goda njutningar av vänskap med henne och outtömlig rikedom av hennes trägna mödor och klokhet av övning i hennes sällskap och berömmelse av att man lyssnar till hennes ord – då gav jag mig på vandring för att försöka vinna henne. Jag var en frisk och stark ung man som hade fått en god själ, eller snarare: jag var god och hade därför fått komma till en ofördärvad kropp. Men jag visste att bara Gud kunde ge mig det jag ville ha; och redan det är klokhet, att veta vems gåva detta är.Responsorium Vish 7:7, 8; Jakl:5Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
  + Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig. Jag valde visheten framför spiror och troner.
  Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
  + Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig. Jag valde visheten framför spiror och troner.Andra läsningen
  Ur en kommentar av ärkebiskop Baldwin av Canterbury.
  Guds levande och verksamma ordGuds ord är levande och verksamt och mera genomträngande än något tveeggat svärd. Hur stor kraften och hur stor visheten är i Guds Ord klargörs av dessa apostelns ord för dem som söker Kristus, han som är Ordet och Guds kraft och visdom. Detta Ord var i begynnelsen hos Fadern och lika evigt som han, i tidens fullbordan uppenbarat för apostlarna och förkunnat genom dem och mottaget i ödmjuk tro av folken.
  Det finns alltså ett Faderns Ord, ett munnens ord och ett hjärtats ord. Munnens ord är ett tecken för det Ord som är hos Fadern, men även för det Ord som är i människans hjärta. Med ordet i människans hjärta menas antingen det ord som förstås eller det ord som man sätter tro till eller det ord som man älskar, ty ordet kan förstås, tros eller älskas. När dessa tre sammanfaller i ett enda hjärta, så att Kristus samtidigt blir förstådd, trodd och älskad som Guds Ord – han som är Faderns Ord och om vilket Fadern säger: Mitt hjärta flödar över av det goda ordet – då bor han däri genom tron, och stiger Gud i Faderns hjärta i underbar kärlek ned till människans hjärta, för att på ett nytt sätt avlas och ta gestalt där, såsom aposteln säger till galaterna: Ni mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er.
  När Kristus predikas är det Guds Ord som hörs, det vill säga förstås, och så tas emot i tro – ty tron kommer av hörande – och blir älskat. Ty det finns ingen kärlek till Or-det utan tro på Ordet, inte heller någon tro på Ordet utan Ordets hörande. Den som älskar, han tror; och den som tron, han hör orden genom Andens inre upplysning, ty Anden blåser vart den vill. Det är ju skrivet: Du hör dess ljud: i yttre måtto genom en människas predikan eller i inre måtto genom Andens talande. Ty om inte någon funnes som lärde invärtes, skulle det talade ordet arbeta förgäves.
  Detta Guds Ord, om vilket jag nu talar till er, är levande, ty Fadern gav åt det att ha liv i sig själv, såsom han har liv i sig själv. Därför är det inte blott levande utan även Livet, såsom han säger om sig själv: Jag är vägen, sanningen och li-vet. Då han nu är livet, är han levande, för att göra levande. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Levandegörande är det, när det kallade den döde ut ur graven och säger: Lasarus, kom ut! När detta Ord predikas, låter det den mäktiga röst som verkar i det inre ge kraft åt det ord som hörs i utvärtes måtto, den röst genom vilka de döda väcks till liv och av dessa stenar söner uppväcks åt Abraham.
  Levande är alltså detta Ord i Faderns hjärta, levande i förkunnarens mun, levande i de troendes och älskandes hjärtan. Men om detta Ord är levande, så är det inget tvivel om att det även är verksamt: verksamt vid världens skapelse, verksamt vid världens styrande, verksamt vid världensåterlösning. Och vad kan väl vara mera verksamt, mera mäktigt? Vem kan uttala hans kraftgärningar och förkunna allt hans lov? Verksamt är det, när det utför sina gärningar; verksamt är det, när det förkunnas. Ty det återvänder inte förgäves, utan utför det vartill det blev utsänt.
  Det är verksamt och – när det blir mottaget med tro och kärlek – mera genomträngande än något tveeggat svärd. Ty vad är omöjligt för den troende och vad är svårt för den älskande? När detta Ord talar, genomborrar dess ord hjärtat såsom skarpa pilar från en stark man, såsom spikar som trängt in på djupet, så djupt, att de tränger in i det innersta. Detta Ord är mera genomträngande än varje tveeggat svärd, eftersom det kan hugga djupare än varje kraft eller makt, och det är skarpare än varje mänskligt intellekts hela skarpsinne och vassare än alla ord som mänsklig visdom och spetsfundig lärdom kan uttänka.Responsorium Syr 1:5,16Vishetens källa är Guds Ord i höjden,
  + och genom de eviga buden går man in till dem.
  Herrens fruktan är vishetens begynnelse,
  + och genom de eviga buden går man in till dem.SlutbönAllsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.Start Omi Breviar LiturgiTexter från: “Kyrkans dagliga bön” – Stockholm Katolska Stift – Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
  Läsningar från “Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön” – Stockholm Katolska Stift – Liturgiska Nämnden 1996.
  Förord till “Kyrkans dagliga Bön” av bp Hubertus Brandenburg

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: