CHRISTIAN YOGA: Bringing the Kundalini Spirit Into the Church — Absolute Truth from the Word of God

Originally written in 2016 – I often feel a nudge from the Holy Spirit to repost this. The enemy of our souls never ceases to attack the body of Christ. One way he chooses is to whisper to Christians that Yoga is perfectly fine for them – as long as they stay away from […]

CHRISTIAN YOGA: Bringing the Kundalini Spirit Into the Church — Absolute Truth from the Word of God

VASKRSENJE U SVETLOSTI BIBLIJE I MEDICINE – Mr sc med. dr Ivanov Dragan, specijalista interne medicine

Problemom smrti i njenim rešenjem bavile su se sve civilizacije, u svim vremenima i na svim krajevima sveta. Poželjno je da i savremeni čovek u svom užurbanom životnom stilu zastane na trenutak i zapita se kuda on to ide i koji je cilj i krajnja destinacija njegovog životnog putovanja. Neminovan je i poželjan susret čoveka sa svojom ograničenošću i prolaznošću. Bez obzira na godine, većina ljudi ima problema sa prihvatanjem smrti na jasan i razuman način.

„Ako smo u stanju da živimo sa saznanjem da je smrt naš stalni pratilac, tada, iako strašna, ona postaje naš saveznik i izvor mudrosti. Svest o smrti kao i o ograničenosti vremena u kojem živimo i volimo mogu nam poslužiti kao podsetnik da vreme koje nam stoji na raspolaganju treba da iskoristimo na najbolji način i živimo najpotpunije. Poželjno je zato prihvatiti svoju smrtnost i prolaznost na jedan jasan i razuman način. Ako nismo spremni da se potpunosti sa smrtnosti svog bića odričemo se njenih saveta i ne možemo živeti niti voleti razložno. Kada bežimo od smrti, stalne promenljive suštine života i stvari, mi bežimo ustvari i od samog života“ – Skot Pek, „Put kojim se ređe ide“

I – Šta je čovek?

Bez obzira koliko se medicina ili neke druge oblasti bave ljudskim bićem, na pitanje šta je čovek teško je odgovoriti. Od kojih to komponenti se čovek sastoji; šta je duh, šta je duša, a šta čovečije telo; šta se s čovekom dešava u trenutku umiranja; kakvo svetlo baca medicina, pre svega genetika, na Biblijski koncept vaskrsenja i ko to u suštini vaskrsava? To su sve pitanja za čijim odgovorom ćemo tragati koristeći informacije iz medicine i Biblije.

Biblija jasno kaže da je čovek kompleksno biće i da se sastoji od tri kompomente:

1. tela (materije),

2. duha (životne energije)

3. i duše (psihe).

Na prvim stranicama Biblije, Mojsije je zapisa: „A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa“ (1. Mojsijeva 2,7).

1. Telo (Soma): je sačinjeno od materije tj. specifičnog građevinskog materijala. Rezervoar ovog materijala je zemlja ili kako Biblija kaže – “prah zemaljski”. Nauka potvrđuje da dvadesetdva elementa koja ulaze u sastav zemlje (kalcijum, magnezijum, gvožđe, bakar, selen, itd.) učestvuju I u izgradnji čovečijeg tela.

a) Poreklo materije: je od Boga; „U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta” (I Mojs.1,1). Izvor sile, energije, materije – jeste Stvoritelj. Materija daje oblik (formu) kroz koji se ispoljava čovečiji duh i duša. Zemlja je rezervoar iz koga građevinski materijal treba da dospe do čoveka. Posredstvom fotosinteze biljke upakuju u sebe građevinski materijal i sunčevu energiju, tako se kroz iste čoveku nudi izvor gradivnih materija odnosno životne energije. Dakle, građevinski materijal u čovečiji organizam dospeva pomoću biljaka koje on koristi u ishrani. Biljke odnosno proizvodi zemlje su idealan izvor gradivnih materija, dok je meso sekundarni izvor istih.

b) Ko je sve sačinjen od „praha zemaljskoga“? Od praha zemaljskog je sazdan ne samo čovek, već i sav biljni i životinjski svet. O tome takođe svedoči Bibljia: “Sve je od praha zemaljskoga, i sve se vraća u prah” (Propov. 3,20).

“Opomeni se, Bože, da si me kao od kala načinio, i opet ćeš me u prah obratiti. Nijesi li me kao mlijeko slio i kao sir usirio me. Navukao si na me kožu i meso, i kostima i žilama spleo si me” (Jov 10,9-11). 

c) Šta je čovekovom biću kao i celoj planeti Zemlji potrebno nakon pada u greh? Po stvaranju čoveka njegovo telo je bilo savršeno i besmrtno. Kada je nakon pada u greh čovek iskočio iz harmonije i savršenog zakona života, njegovo biće je neminovno postalo nesavršeno i propadljivo, a njegovo telo smrtno. Zato Biblija kaže da „ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivo, i ovo smrtno da se obuče u besmrtno.“ Potrebna je obnova – vaskrsenje i preobraženje, ne samo čovekа, već i cele prirode, jer je i ona propadljiva. Biblija kaže i da „Čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novo zemlju gde pravda živi“ (2. Petrova 3,13).

2. Dаh tj. duh životni (Pneuma): Sve je manje duhovnosti u ljudima, ali ipak… Da bismo živeli ovaj život, mi svakodnevno moramo da udahnemo, izdahnemo (latinski re-spiratio), neprestano se moramo priključivati na „životni duh“. Kada se sa izvora primanja tog duha isključi, čovek neminovno umire. Poreklo ovog duha je od Boga. Materija tj. telo je kao specifično izgrađeni aparat koji ne funkcioniše dok se ne prikopča na izvor energije. Tek po priključenju na izvor energije, aparat može da radi. Isto tako i telo, ako nije prikopčano na energiju, ne funkcioniše, mrtvo je. Tek spajanjem sa izvorom životnog duha i prožimanjem našeg bića tom životnom silom mi postajemo živa stvorenja.

a) Koja je uloga duha? “Duh Božji stvorio me je i dah Svemogućega dao mi je život” (Jov 33,4; Psalam 104,27-30). Život je pre i van materije, nezavisan od nje. Samo život može dati život, a to nas ponovo okreće Bibliji i Bogu koji je izvor života.

b) Ko sve ima „životni duh (dah)”? Duh životni ima čovek, ali imaju ga i druga živa bića. Biblija kaže: „Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da su kao stoka. Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština (Propovednik 3,18.19). Ovo nije rečeno da bi se čovek ponizio, nego da bi se objasnilo da isti duh prožima kako čoveka tako i životinje, jer sva živa bića jednako pokreće ista životna sila, a to je Božji duh (dah).

c) Koje su manifestacije tog „životnog duha”? Biblija kaže da “U početku stvori Bog nebo i zemlju i duh Božji dizaše se nad vodama” (I Mojsijeva 1,2). Duha Božji se manifestuje u energiji atoma, u biljci koja zahvaljujući Božjem duhu klija. Duh Božji je životna energija tj. sila koja prožima čoveka i životinje, kao i sila koja rađa duhovni život: “Ako se ko nanovo ne rodi vodom i Duhom ne može ući u carstvo Božje” (Jovan 3,3-5). Sila preobraženja i vaskrsenja je takođe sila duha Božjeg.

3. Duša (Psyche): Reč „duša“ u našem jeziku ima više značenja, ali kada je upotrebljavamo u medicinskoj terminologiji, ekvivalent za reč „duša“ jeste psiha. Duša tj. Psihički život je rezultat spajanja duha sa telom. Prah zemaljski (specifično složena materija), spojen sa duhom Božjim, rezultira živim, sveobuhvatnim ljudskim bićem koga čini čovekova psiha sa svim svojim sadržajima. Slikovito objašnjenje za ovo: aparat koji je izgrađen od određene materije počinje da funkcioniše i ispunjava svoju svrhu tek kada se uključi na izvor energije tj. struju (TV aparat + struja = slika i ton). Specifično materijal koji izgrađuje određeni centar čovekovog mozga, nakon spajanja sa duhom Božjim, rezultiraće javljanjem specifičnih psihičkih funkcija i sadržajima koji izviru iz tog centra (materije koja ga izgrađuje). Ako se odstrani materijalni deo mozda, nestaje i psihička funkcija koja izvire iz tog centra.

a) Šta je prema tome duša? Do odgovora ćemo lakše doći ako se upoznamo sa psihičkim funkcijama tj. sadržajima naše duše, a to su: nagoni, osećaji, osećanja, opažanje, pažnja, pamćenje, mišljenje, inteligencija, govor, volja, svest i savest.

b) Svest: ima dva aspekta: budnost i svesnost. Ona je sadržaj čovekove duše kojom se čovek kvalitativno razlikuje od svih drugih bića. Ni jedno drugo živo biće nema svest. Ovaj sadržaj naše duše čini nas ljudima. Svest je centar transcendentalnosti, mesto gde se rađa religioznost. Razvijena svest postavlja pitanje: Ko sam? Odakle dolazim? Šta je smisao mog postojanja? Postavljajući sebi ta pitanja i tražeći odgovore na njih, čovek u stvari postaje religiozno biće (homo religiosus). Zato i kod najprimitivnijeg čoveka zapažamo manifestacije religioznosti (i najprimitivniji čovek ima svoje božanstvo), dok to isto ne zapažamo ni kod najrazvijenijih životinja.

Svest je mesto odakle čujemo glas Svevišnjega. Strukture svesti se nalaze na vrhu moždane kore – kao antena koja je smeštena na vrhu našeg mozga da bi nas povezala sa Bogom. Kroz nju slušamo poruke od Boga i odatle šaljemo svoje molitve Bogu. Što je svest razvijenija manje je nesvesnih i potisnutih ponašanja, a što je slabije razvijena u

ponašanju ima mnogo više nesvesnog tj. onoga što ometa istinski život, život u pravom smislu reči.

Poreklo duše: Čovek je biće (bitak) – i to je dobio od Boga. “Ja sam Onaj što jest” (II Mojsijeva 3,14). U ovom stihu se Bog prikazuje kao biće. Bog je čoveku dao dušu.

Budizam prikazuje Stvoritelja kao jednu bezdušnu silu koje nema biće već jedino energiju. Hrišćanstvo budizmu postavlja pitanje: ako je božanstvo samo bezdušna i bezlična sila i energija, odakle čoveku duša? Ako je Stvoritelj bezdušna energija, kako može stvorenju dati dušu koju ni sam nema?

II – Šta biva sa čovekom u trenutku smrti?

„Smrt je kao grom. Znaš da postoji, čitao si o njoj, često i razmišljao neodređeno, bez kraja i zaključka. A kad se desi ovako da udari u tvojoj najbližoj blizini i neočekivano pogodi nekoga koga voliš i sa čijim postojanjem si vezao svoja najlepša zadovoljstva, onda vidiš da ne znaš i da nikad nisi ni znao šta je to smrt, i da si govorio o njoj samo površno i prazno.“ – Ivo Andrić

a) ne duša – već duh (dah životni) se vraća Bogu koji ga je dao.

b) Šta biva sa dušom? Nema egzistencije duše nakon smrti. Ideja o besmrtnosti duše je ipak samo Platonova ideja. Prvi hrišćani nisu verovali u besmrtnost ljudske duše. Biblija jasno govori da nakon smrti duša tj. psiha ne egzistira. Ako se aparat iz struje isključi, on prestaje da radi. Kada životni duh ne prožima više čoveka, iako je sva materija prisutna, bez životnog duha nema života niti psihičke funkcije mogu da egzistiraju, odnosno nema duševnog života. Biblija jasno kaže:“Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove” (Psalam 146,4). “Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove (psihičke funkcije) nestalo je, i više nemaju dijela nigda ni u čemu što biva pod suncem” (Propovednik 9,5.6). “Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine” (Jov 14,21).

Zajedno sa kompletnim organizmom raspada se i mozak i svi njegovi centri gde se rađaju emocije, misli, osećanja, nagoni… Kada moždane centre ne prožima životna sila (duh životni), oni odumiru, ne funkcionišu, te nema ni emocija, ni mišljenja odnosno ni jedne psihičke funkcije koja izvire iz određenih specifično izgrađenih moždanih centara. Obrnuto, ako imamo životnu silu, a odstranimo određene centre iz mozga, određene moždane funkcije neće moći da se pojave. Sa medicinskog aspekta, nema osnove da duša tj. psiha i njeni sadržaji egzistiraju kada duh napusti čoveka i telo počne da se raspada.

U Bibliji se smrt prikazuje kao san. “Zašto ne umrijeh u utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe? Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih i bio bih miran” (Jov 3,11-13). “Tako čovek kad legne, ne ustaje više: dokle je nebesa neće se probuditi, niti će se prenuti oda sna svojega” (Jov 14,12). I u Novom zavetu Isus za umrlog prijatelja izjavljuje: “Lazar naš prijatelj zaspa, nego idem da ga probudim” (Jovan 11,11).

Nameće se misao: ako je smrt spavanje, logično je da sledi buđenje tj. vaskrsenje. To je perspektiva čoveka nakon smrti.

III – Ko vaskrsava – ista osoba ili neko drugo biće?

Biblija i na ovo pitanje daje odgovor: „Ali znam da je živ moj Iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. Ja isti videću ga, i oči moje gledaće ga, a ne drugi“ (Jov 19,25-27). Vaskrsava ista osoba koja je i umrla. Dakle, njen identitet je očuvan. Ne vaskrsava neko drugi, već ista osoba koja je umrla.

Koliko se ova tvrdnja uklapa u medicinska saznanja?

Medicina kaže da je genotip skup svih mogućih osobina i nasleđenih gena. Genotip pod određenim uslovima dovodi do razvića određene specifične jedinke. Svaka jedinka ima neponovljiv, specifičan genotip. Nikada više ni jedna osoba na svetu ne može imati naš genotip. Fenotip je skup svih osobina jednog organizma koje su nastale zajedničkim delovanjem genotipa i spoljašnje sredine u koji se taj jedinstven organizam razvija. Fenotip su osobine koje imamo, a genotip je genska šifra koji utiče na formiranje tih osobina. Genotip je skup svih naslednih osobina, genska šifra – jedinstvena i neponovljiva mapa našeg tela koja ostaje ista. Ona je nepromenjiva i memorisana kod Boga. Genotip je specifičan „građevinski plan“ našeg organizma – kao kad arhitekta napravi skicu za zgradu. Iako „zgrada“ našeg organizma još nije napravljena, čim dođe do oplodnje u istom trenutku već postoji „plan“ kako će određeni organizam izgledati. Potrebno je da prođe devet meseci u utrobi majke, detinjstvo i pubertet i tek potom imamo sasvim razvijenu „zgradu“ našeg organizma. Naš identitet, naša ličnost, naše „jastvo“ počiva, između ostalog i na specifičnom i neponovljivom genotipu odnosno genskoj šifri. Naš identitet se stoga može ponoviti samo u istom genotipu. Ja kao osoba, ne mogu se pojaviti u nekom drugom životu (nakon vaskrsenja) u formi nekog drugog živog bića. Neki religiozni pravci uče da smo nekad u prethodnom životu bili biljka, ili pak da ćemo nakon smrti, u nekom drugom životu bitisati kao životinja itd. Naše „jastvo“, biće, može se ponoviti nakon vaskrsenja, jedino sa tom istom neponovljivom genskom šifrom. Po istom genotipu (nacrtu) „slaže se“ (zida se) drugi „građevinski materijal“ (fenotip) koji je neraspadljiv, nepodložan starenju i smrti. Zahvaljujući tome nakon vaskrsenja sačuvan je identitet svake osobe.

Slikoviti primer: Za vreme Drugog svetskog rata Varšava je potpuno razrušena. Posle rata obnovljena po istom urbanističkom planu – ista Varšava, ali je izgrađena i obnovljena od novog materijala. Činjenica da je sačuvan građevinski plan grada omogućila je obnovu tog istog grada. Po istom planu sagrađen je isti grad, ali od novog materijala.

Jeverejski car David koji je živeo hiljadu godina pre Hrista, kao da je poznavao genetiku. On piše:“Zametak (genotip) moj vidješe oči Tvoje, u knjizi je Tvojoj sve to zapisano, i dani zabelježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga” (Psalam 139,16).

U trenutku vaskrsenja se po istom genotipu, planu i nacrtu slaže novi građevinski materijal koji je lepši, trajniji, nepodložan smrti. Nakon vaskrsenja osoba ima isti identitet, isti genotip (istu gensku šifru). Jedino se „materijal“ od koga je osoba izgrađena razlikuje – neograničenog je veka trajanja, nepodložan propadljivosti i smrti, ali sa sačuvanim identitetom.

Svakog proleća, priču o vaskrsenju možemo videti posmatrajući prirodu. Da bi se pojavila klica i iznikla nova biljka, posejano zrno mora polako da se raspada i da na kraju umre. Dok zrno ne umre nova biljka ne može da nikne. Nakon klijanja dobijamo istu biljku, ali u drugačijoj formi, sa novim, lepšim oblikom. Apostol Pavle je bio akademik svog vremena, izuzetno inteligentan i misaon čovek. Ako izuzmemo Hrista, većeg učitelja svet nije imao. Apostol Pavle na veličanstven i upečatljiv način slikovito proces vaskrsenja: “I što siješ čoveče, ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kakvo. A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i svakom semenu svoje tijelo… A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje… Ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost” (I Korinćanima 15,37-53).

Ako čovek prihvati koncept Biblije, shvati i uzveruje, što je vrlo razumno i racionalno, da je Bog stvorio čoveka od praha zemaljskoga, sve druge stvari vezane za vaskrsenje lako će biti shvatljive. Istovremeno sve to nije u sukobu sa naučnim činjenicama. Bog koji nas je stvorio, naš život može i obnoviti.

Da li srce kad se jednom pokrene može da radi nezavisno ili su mu potrebni neprekidni impulsi iz mozga da bi obavljalo svoj rad? Iz centra za rad srca, koji je smešten u mozgu, svakog trenutka naše srce prima impuls koji pokreću i održavaju njegov rad. Tako i naš kompletan život začinje se i održava svakog ternutka silom koja dolazi odozgo iz Velikog Izvora Života. Bog koji nam je dao život neprekidno ga i održava.

IV – Zaključak:

Istina je da je čovek ograničeno, prolazno, smrtno biće. Ipak, u njemu postoji žudnja za večnim trajanjem. Umiranje je neprirodno našem biću. Zato i tugujemo i plačemo na sahranama, zato tražimo lekara kada bolujemo. Iako večnost nismo iskusili, u jednom delu našeg bila čujemo glas koji nam neprekidno govori da smo stvoreni za neprolaznost. Ateizam tvrdi da je Bog produkt ljudskog razuma, ali ta ideja je neodrživa. Ako je čovekov razum stvorio pojam večnosti, onda on taj pojam mora da razume, da ga obuhvati i objasni. Večnost je van našeg razuma, nedokučiva za naš um, a ipak želja za neprolaznošću je prisutna u našoj duši.

Smrt je ozbiljna, ali je život još ozbiljniji. Zato, sada, dok smo živi, a ne nakon smrti, možemo svojim svakodnevnim izborima da odlučimo o svojoj večnoj sudbini.

„Ovako govori Gospod: Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio sam pred vas život i smrt; blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje“ (5. Mojsijeva 30,19).

Vaskrsli Hristos je veliki i istinski lekar čovečanstva. Vaskrsenje je potpuna, definitivna i uspešna terapija smrtnosti ljudskog bića

 • Share
 • 7Likes

MORE IN SDARM NOVI SAD

Follow Conversation1 COMMENT

 1. samo lucijaYour comment is awaiting moderation.to si dobro slozija brace cak ja hrvatica svedanka svaca ALLES CLAR !Cure the Coronavirus: Prayers to 2 Incredible Saints Who Miraculously Defeated Plagues
  Articles
  News
  Prayer
  Prayers in Englishby ChurchPOP Editor – Feb 28, 2020Wikimedia Commons, Public Domain / ChurchPOPHow can we end the world’s coronavirus outbreak? These two saints might be the answer.
  Two saints miraculously cured plagues: St. Roch and St. Rosalie. Below are their incredible stories, as well as prayers invoking their powerful intercession.
  St. Roch
  Born of a noble family, tradition says St. Roch was miraculously born with a red cross on his breast.
  St. Roch gave all of his fortune to the poor at age 20 after his parents died. In 1315, he assisted plague victims in several Italian cities, miraculously curing people with the sign of the cross. While helping the sick, he also contracted the disease.
  However, the saint survived after a dog helped him in the forest. The dog brought him food and licked his wounds. He was later mistaken for a spy and spent the rest of his life in prison.
  According to tradition, an angel appeared in St. Roch’s cell after his death. The angel said that those who invoked his intercession would be cured of the plague.Wikimedia Commons, Public Domain
  Prayer to St. Roch
  O Blessed Saint Roch,
  Patron of the sick,
  Have pity on those
  Who lie upon a bed of suffering.
  Your power was so great
  When you were in this world,
  That by the sign of the Cross,
  Many were healed of their diseases.
  Now that you are in heaven,
  Your power is not less.
  Offer, then, to God
  Our sighs and tears
  And obtain for us that health we seek
  Through Christ our Lord.
  Amen.
  (Repeat the following 3 times)
  Saint Roch, pray for us,
  That we may be preserved
  From all diseases of body and soul.
  St. Rosalie
  The Church knows little about St. Rosalie‘s life. Her story begins 500 years after her death.
  In 1625, the city of Palermo in Sicily, Italy suffered a terrible plague. She appeared to a hunter, telling him to find her remains in a cave. She asked him to bring her remains into the city, citizens processed three times with her relics through Palermo. The plague then miraculously ended.
  St. Rosalie became the patroness of Palermo A sanctuary stands where the hunter found her remains.Wikimedia Commons, Public Domain
  Prayer to St. Rosalie:
  “Father in heaven, we thank You for the communion of saints so that we can draw near to You through the prayers of St. Rosalie. Through her prayers, help us to remember that our destiny is heaven.
  As St. Rosalie gave up all things in this world for the sake of Your Kingdom, through her prayers, may we love more fully Your Son our Lord Jesus Christ, who together with You and the Holy Spirit are one God forever and ever. Amen.
  O God, our Father, mercifully look upon Your people who come to You and grant through the intercession of St. Rosalie, who turned away from earthly delights to the joys of contemplation, that we may be delivered from all harm here on earth and one day be welcomed into the Kingdom of Heaven.
  St. Rosalie, confessor and virgin, we pray to God for our families and friends. Through your powerful prayers, may we obtain health, life, and eternal salvation.
  I also pray today for this special need and intention (make your intention known). O glorious virgin and confessor, St. Rosalie, I promise henceforth to remember and follow your example of faith and love. Pray for me and mine.
  Amen.”
  Prayer for Coronavirus Victims:Click here if you cannot see the video above.
  Sts. Roch and Rosalie, please pray for us and protect us from all disease!
  [See also: Italian Dioceses Suspend Masses Due to Coronavirus Outbreak]
  [See also: A Concerned Mother’s Plead to Mass-Goers: “Contagious Sick Person, Please Stay Home”]
  https://churchpop.com/2020/02/28/cure-the-coronavirus-prayers-to-2-incredible-saints-who-miraculously-defeated-plagues/?fbclid=IwAR13E-nDvFLiyDRXc_OlQq-2ueQsdIMkRljFMNFrj1yG9ZWY8ECgQ0uSKSA

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Join the Conversation

1 Comment

 1. Fat Thursday, Pancake Tuesday and all that Gluttony!
  Feb 20, 2020
  bloghumorInspirationlifeopinion

  Today is Fat Thursday in Poland. (Tłusty Czwartek to the Poles.) A day of over-indulging yourself with greasy, fatty, calorific donuts to your heart’s content. All bakery shops will be stacked mountain-high with them; most work places will be offering platefuls of the melt-in-your-mouth delights to their employees; practically every shop window will have a donut or two or three lurking around in the display somewhere, enticing the unsuspecting passer-by to yet more senseless stuffing.

  I’ve known various friends and colleagues of mine who can easily consume three or four or even five donuts during the course of a Fat Thursday. And why? Well, I suppose the theory is so that you can make the most of all epicurean sins before the Carnival season comes to an end, after which you have to prepare yourself for the abstemious season of Lent. Which, for devout Catholics, means giving up something that you love during that entire period. Could be chocolate. Could be meat. Could be alcohol or cigarettes. Could even be sex.

  My late father, a lapsed Polish Catholic, did not observe Lent in its forty-day entirety, yet every Good Friday throughout his life he felt compelled to deprive himself of something special: in his particular case, his regular evening pipe and two glasses of red wine with supper. And this was a man who didn’t even believe in the whole convoluted Catholic dogma thingy! Yet still he felt compelled to follow the rules. In this case, abstinence rather than gluttony, so at least better on his heart and stomach.

  What is it about these historic traditions, most of them steeped in religion or paganism, that so many of us somehow, magnetically, go along with? I’m not even all that keen on donuts myself, and yet, being a denizen of Poland, I have to force myself to consume at least one of the oily things, come Fat Thursday every year. If I don’t, I somehow feel … hmmm, how can I explain it? Guilty for not having over-indulged? Bizarre.

  In England, it’s pancakes instead of donuts. When I still dwelt in that distant Green and Pleasant Land, every Shrove Tuesday I’d don my temporary domestic persona, slip on my apron, fry up a couple of dozen pancakes, serve them for breakfast, lunch and supper, and then feel that I’d done my bit. Oh, and just to clarify – Shrove Tuesday in England is the exact same idea as Fat Thursday in Poland, except it’s on a different day of the week before Lent, heaven knows why. There must be some arcane historical reason for this disparity which has thus far eluded my cache of useless general knowledge.

  So here’s the question. Is the reason for all this official, Church-sanctified over-indulgence because we’re all secret gluttons at heart? Or is it because we’re all born with an obedience-gene which commands us to adhere to whatever the Church/parents/boss/masses tell us to do, whether or not we believe it? Whether or not we even like it? Or could it also be because we inherently know that good and bad always go together hand in hand, just like a horse and carriage? Or heaven and hell? Gluttony and abstinence; parties and hangovers; sickness and health; marriage and divorce … you can’t have one without the other, right? Sorry, what was that? Did I just hear some smarmy blogger out there dare to question me about the last example on my list?

  However, not to be distracted by said blogger, I’d like to say this. With the whole of the human race basically being akin to a global family of sheep, we go along with the Fat Thursday/Pancake Tuesday tradition of gluttony, just as we go along with all the Christmas feasting and everything else, accepting the fact that living to regret it is just one of the many conundrums of this peculiar thing called Life. And anyway, isn’t it “better to have lived and regretted, than never to have lived at all”? According to Alfred Lord Tennyson.

  Actually, I think that should have been “loved and lost” rather than “lived and regretted.” Sorry, Alfred. Can’t get them all spot on.

  Oh for heaven’s sake, who cares, anyway? It’s more or less the same thing, isn’t it? Donuts, pancakes, life, love, loss, over-indulgence, divorce, sex, bingeing … all part of the same package.

  17
  MORE IN WENDY SKORUPSKI
  To My Inner Demon
  With the start of a new year, I’ve been thinking a lot about my relationship with you. Yes, you, my once-beloved inner demon. You’ve given me some of the most…
  Take Two on Life
  I wonder how many of us ever get our lives right first time round? And I wonder if there only ever is a first time round. But that’s a deep spiritual question…
  Follow conversation
  2 COMMENTS
  samo lucija
  samo lucija
  3m ago
  in CROATIA PRINCESKROFNA ONLY THIS DAY .Feasts & Prayers
  Apr 17, 2020

  Divine Mercy Novena
  DivineMercy

  DivineChaplet

  About the Divine Mercy Novena

  The message of Divine Mercy was given to a Polish nun named Sister Faustina. Jesus revealed it to her in a private revelation that is fully approved by the Church. The message of Divine Mercy is not something that is new or additional to the Gospel message. In fact, it is the same core message presented in a particular way with a few new devotions. This novena is one of those devotions.

  St. Faustina reports in her diary that she transcribed the words of the novena as Jesus dictated them to her day-by-day beginning on Good Friday.

  While this novena can be prayed any time, it is fitting that this novena begins on the day that Jesus gave us His Life. Good Friday is the perfect time to begin meditating on the Mercy of God towards us who need His mercy so much.

  We end the novena on the eve of the Feast of Mercy, a feast day established by Pope John Paul II in response to St. Faustina’s revelation. This is a very important feast and the novena is an important part of our preparation for the Feast of Mercy, Divine Mercy Sunday.

  “The Lord told me to say this chaplet for nine days before the Feast of Mercy. It is to begin on Good Friday. ‘By this novena, I will grant every possible grace to souls.’” (Diary 796)

  On April 30th, 2000 Pope John Paul II instituted Divine Mercy Sunday as an official feast of the Church. In doing this he said, “by this act today, I pass on the message of Divine Mercy to the new millennium. I pass it on because I want people to know the better face of God, and that of his Divine Mercy, and through it, the better face of their brethren. The light of the message of Divine Mercy which the Lord wished to renew in the world, will be as much a beacon of hope for the third millennium, as the apostles were in the first.”

  This is clearly a very important and powerful devotion.

  Purpose of the Devotion

  You can pray the Divine Mercy Novena for any reason you want. God’s Mercy is relevant and effective in all parts of our lives. However, there are some specific reasons you may want to call on the Divine Mercy in your prayer life.

  Divine Mercy Novena Prayers

  Divine Mercy Novena – Day 1

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me ALL MANKIND, ESPECIALLY ALL SINNERS, and immerse them in the ocean of My mercy.

  In this way you will console Me in the bitter grief into which the loss of souls plunges Me.”

  Most Merciful Jesus, whose very nature it is to have compassion on us and to forgive us, do not look upon our sins but upon our trust which we place in Your infinite goodness. Receive us all into the abode of Your

  Most Compassionate Heart, and never let us escape from It. We beg this of You by Your love which unites You to the Father and the Holy Spirit.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon all mankind and especially upon poor sinners, all enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. For the sake of His sorrowful Passion show us Your mercy, that we may praise the omnipotence of Your mercy for ever and ever.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 2

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS OF PRIESTS AND RELIGIOUS, and immerse them in My unfathomable mercy. It was they who gave Me strength to endure My bitter Passion. Through them as through channels My mercy flows out upon mankind.”

  Most Merciful Jesus, from whom comes all that is good, increase Your grace in men and women consecrated to Your service, that they may perform worthy works of mercy; and that all who see them may glorify the Father of Mercy who is in heaven.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the company of chosen ones in Your vineyard–upon the souls of priests and religious; and endow them with the strength of Your blessing. For the love of the Heart of Your Son in which they are enfolded, impart to them Your power and light, that they may be able to guide others in the way of salvation and with one voice sing praise to Your boundless mercy for ages without end.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 3

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me ALL DEVOUT AND FAITHFUL SOULS, and immerse them in the ocean of My mercy. The souls brought Me consolation on the Way of the Cross. They were that drop of consolation in the midst of an ocean of bitterness.”

  Most Merciful Jesus, from the treasury of Your mercy, You impart Your graces in great abundance to each and all. Receive us into the abode of Your Most Compassionate Heart and never let us escape from It. We beg this grace of You by that most wondrous love for the heavenly Father with which Your Heart burns so fiercely.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon faithful souls, as upon the inheritance of Your Son. For the sake of His sorrowful Passion, grant them Your blessing and surround them with Your constant protection. Thus may they never fail in love or lose the treasure of the holy faith, but rather, with all the hosts of Angels and Saints, may they glorify Your boundless mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 4

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THOSE WHO DO NOT BELIEVE IN GOD AND THOSE WHO DO NOT YET KNOW ME. I was thinking also of them during My bitter Passion, and their future zeal comforted My Heart. Immerse them in the ocean of My mercy.”

  Most compassionate Jesus, You are the Light of the whole world. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who do not believe in God and of those who as yet do not know You. Let the rays of Your grace enlighten them that they, too, together with us, may extol Your wonderful mercy; and do not let them escape from the abode which is Your Most Compassionate Heart.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who do not believe in You, and of those who as yet do not know You, but who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. Draw them to the light of the Gospel. These souls do not know what great happiness it is to love You. Grant that they, too, may extol the generosity of Your mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 5

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS OF THOSE WHO HAVE SEPARATED THEMSELVES FROM MY CHURCH, and immerse them in the ocean of My mercy. During My bitter Passion they tore at My Body and Heart, that is, My Church. As they return to unity with the Church, My wounds heal and in this way they alleviate My Passion.”

  Most Merciful Jesus, Goodness Itself, You do not refuse light to those who seek it of You. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who have separated themselves from Your Church. Draw them by Your light into the unity of the Church, and do not let them escape from the abode of Your Most Compassionate Heart; but bring it about that they, too, come to glorify the generosity of Your mercy.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who have separated themselves from Your Son’s Church, who have squandered Your blessings and misused Your graces by obstinately persisting in their errors. Do not look upon their errors, but upon the love of Your own Son and upon His bitter Passion, which He underwent for their sake, since they, too, are enclosed in His Most Compassionate Heart. Bring it about that they also may glorify Your great mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 6

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE MEEK AND HUMBLE SOULS AND THE SOULS OF LITTLE CHILDREN, and immerse them in My mercy. These souls most closely resemble My Heart. They strengthened Me during My bitter agony. I saw them as earthly Angels, who will keep vigil at My altars. I pour out upon them whole torrents of grace. Only the humble soul is capable of receiving My grace. I favor humble souls with My confidence.”

  Most Merciful Jesus, You yourself have said, “Learn from Me for I am meek and humble of heart.” Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart all meek and humble souls and the souls of little children. These souls send all heaven into ecstasy and they are the heavenly Father’s favorites. They are a sweet-smelling bouquet before the throne of God; God Himself takes delight in their fragrance. These souls have a permanent abode in Your Most Compassionate Heart, O Jesus, and they unceasingly sing out a hymn of love and mercy.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon meek souls, upon humble souls, and upon little children who are enfolded in the abode which is the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls bear the closest resemblance to Your Son. Their fragrance rises from the earth and reaches Your very throne. Father of mercy and of all goodness, I beg You by the love You bear these souls and by the delight You take in them: Bless the whole world, that all souls together may sing out the praises of Your mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 7

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS WHO ESPECIALLY VENERATE AND GLORIFY MY MERCY, and immerse them in My mercy. These souls sorrowed most over my Passion and entered most deeply into My spirit. They are living images of My Compassionate Heart. These souls will shine with a special brightness in the next life. Not one of them will go into the fire of hell. I shall particularly defend each one of them at the hour of death.”

  Most Merciful Jesus, whose Heart is Love Itself, receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who particularly extol and venerate the greatness of Your mercy. These souls are mighty with the very power of God Himself. In the midst of all afflictions and adversities they go forward, confident of Your mercy; and united to You, O Jesus, they carry all mankind on their shoulders. These souls will not be judged severely, but Your mercy will embrace them as they depart from this life.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls who glorify and venerate Your greatest attribute, that of Your fathomless mercy, and who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls are a living Gospel; their hands are full of deeds of mercy, and their hearts, overflowing with joy, sing a canticle of mercy to You, O Most High! I beg You O God:

  Show them Your mercy according to the hope and trust they have placed in You. Let there be accomplished in them the promise of Jesus, who said to them that during their life, but especially at the hour of death, the souls who will venerate this fathomless mercy of His, He, Himself, will defend as His glory.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 8

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS WHO ARE DETAINED IN PURGATORY, and immerse them in the abyss of My mercy. Let the torrents of My Blood cool down their scorching flames. All these souls are greatly loved by Me. They are making retribution to My justice. It is in your power to bring them relief. Draw all the indulgences from the treasury of My Church and offer them on their behalf. Oh, if you only knew the torments they suffer, you would continually offer for them the alms of the spirit and pay off their debt to My justice.”

  Most Merciful Jesus, You Yourself have said that You desire mercy; so I bring into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls in Purgatory, souls who are very dear to You, and yet, who must make retribution to Your justice. May the streams of Blood and Water which gushed forth from Your Heart put out the flames of Purgatory, that there, too, the power of Your mercy may be celebrated.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls suffering in Purgatory, who are enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. I beg You, by the sorrowful Passion of Jesus Your Son, and by all the bitterness with which His most sacred Soul was flooded: Manifest Your mercy to the souls who are under Your just scrutiny. Look upon them in no other way but only through the Wounds of Jesus, Your dearly beloved Son; for we firmly believe that there is no limit to Your goodness and compassion.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 9

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me SOULS WHO HAVE BECOME LUKEWARM, and immerse them in the abyss of My mercy. These souls wound My Heart most painfully. My soul suffered the most dreadful loathing in the Garden of Olives because of lukewarm souls. They were the reason I cried out: ‘Father, take this cup away from Me, if it be Your will.’ For them, the last hope of salvation is to run to My mercy.”

  Most compassionate Jesus, You are Compassion Itself. I bring lukewarm souls into the abode of Your Most Compassionate Heart. In this fire of Your pure love, let these tepid souls, who, like corpses, filled You with such deep loathing, be once again set aflame. O Most Compassionate Jesus, exercise the omnipotence of Your mercy and draw them into the very ardor of Your love, and bestow upon them the gift of holy love, for nothing is beyond Your power.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon lukewarm souls who are nonetheless enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. Father of Mercy, I beg You by the bitter Passion of Your Son and by His three-hour agony on the Cross: Let them, too, glorify the abyss of Your mercy.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Reply
  samo lucija
  samo lucija
  just now
  OLD TRADITION SWEDEN HAD MARIJA BAKELSE PAISTRY BUT NOLONGER COME WITH ITRIANOCROATIANS TO SWEDEN NO LONGER I MISS ALL SWEDEN PAISTRY BAKERIES HAD MARIAPAISTRY BUT NONE TODAY 2020 Feasts & Prayers
  Apr 17, 2020

  Divine Mercy Novena
  DivineMercy

  DivineChaplet

  About the Divine Mercy Novena

  The message of Divine Mercy was given to a Polish nun named Sister Faustina. Jesus revealed it to her in a private revelation that is fully approved by the Church. The message of Divine Mercy is not something that is new or additional to the Gospel message. In fact, it is the same core message presented in a particular way with a few new devotions. This novena is one of those devotions.

  St. Faustina reports in her diary that she transcribed the words of the novena as Jesus dictated them to her day-by-day beginning on Good Friday.

  While this novena can be prayed any time, it is fitting that this novena begins on the day that Jesus gave us His Life. Good Friday is the perfect time to begin meditating on the Mercy of God towards us who need His mercy so much.

  We end the novena on the eve of the Feast of Mercy, a feast day established by Pope John Paul II in response to St. Faustina’s revelation. This is a very important feast and the novena is an important part of our preparation for the Feast of Mercy, Divine Mercy Sunday.

  “The Lord told me to say this chaplet for nine days before the Feast of Mercy. It is to begin on Good Friday. ‘By this novena, I will grant every possible grace to souls.’” (Diary 796)

  On April 30th, 2000 Pope John Paul II instituted Divine Mercy Sunday as an official feast of the Church. In doing this he said, “by this act today, I pass on the message of Divine Mercy to the new millennium. I pass it on because I want people to know the better face of God, and that of his Divine Mercy, and through it, the better face of their brethren. The light of the message of Divine Mercy which the Lord wished to renew in the world, will be as much a beacon of hope for the third millennium, as the apostles were in the first.”

  This is clearly a very important and powerful devotion.

  Purpose of the Devotion

  You can pray the Divine Mercy Novena for any reason you want. God’s Mercy is relevant and effective in all parts of our lives. However, there are some specific reasons you may want to call on the Divine Mercy in your prayer life.

  Divine Mercy Novena Prayers

  Divine Mercy Novena – Day 1

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me ALL MANKIND, ESPECIALLY ALL SINNERS, and immerse them in the ocean of My mercy.

  In this way you will console Me in the bitter grief into which the loss of souls plunges Me.”

  Most Merciful Jesus, whose very nature it is to have compassion on us and to forgive us, do not look upon our sins but upon our trust which we place in Your infinite goodness. Receive us all into the abode of Your

  Most Compassionate Heart, and never let us escape from It. We beg this of You by Your love which unites You to the Father and the Holy Spirit.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon all mankind and especially upon poor sinners, all enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. For the sake of His sorrowful Passion show us Your mercy, that we may praise the omnipotence of Your mercy for ever and ever.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 2

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS OF PRIESTS AND RELIGIOUS, and immerse them in My unfathomable mercy. It was they who gave Me strength to endure My bitter Passion. Through them as through channels My mercy flows out upon mankind.”

  Most Merciful Jesus, from whom comes all that is good, increase Your grace in men and women consecrated to Your service, that they may perform worthy works of mercy; and that all who see them may glorify the Father of Mercy who is in heaven.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the company of chosen ones in Your vineyard–upon the souls of priests and religious; and endow them with the strength of Your blessing. For the love of the Heart of Your Son in which they are enfolded, impart to them Your power and light, that they may be able to guide others in the way of salvation and with one voice sing praise to Your boundless mercy for ages without end.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 3

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me ALL DEVOUT AND FAITHFUL SOULS, and immerse them in the ocean of My mercy. The souls brought Me consolation on the Way of the Cross. They were that drop of consolation in the midst of an ocean of bitterness.”

  Most Merciful Jesus, from the treasury of Your mercy, You impart Your graces in great abundance to each and all. Receive us into the abode of Your Most Compassionate Heart and never let us escape from It. We beg this grace of You by that most wondrous love for the heavenly Father with which Your Heart burns so fiercely.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon faithful souls, as upon the inheritance of Your Son. For the sake of His sorrowful Passion, grant them Your blessing and surround them with Your constant protection. Thus may they never fail in love or lose the treasure of the holy faith, but rather, with all the hosts of Angels and Saints, may they glorify Your boundless mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 4

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THOSE WHO DO NOT BELIEVE IN GOD AND THOSE WHO DO NOT YET KNOW ME. I was thinking also of them during My bitter Passion, and their future zeal comforted My Heart. Immerse them in the ocean of My mercy.”

  Most compassionate Jesus, You are the Light of the whole world. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who do not believe in God and of those who as yet do not know You. Let the rays of Your grace enlighten them that they, too, together with us, may extol Your wonderful mercy; and do not let them escape from the abode which is Your Most Compassionate Heart.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who do not believe in You, and of those who as yet do not know You, but who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. Draw them to the light of the Gospel. These souls do not know what great happiness it is to love You. Grant that they, too, may extol the generosity of Your mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 5

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS OF THOSE WHO HAVE SEPARATED THEMSELVES FROM MY CHURCH, and immerse them in the ocean of My mercy. During My bitter Passion they tore at My Body and Heart, that is, My Church. As they return to unity with the Church, My wounds heal and in this way they alleviate My Passion.”

  Most Merciful Jesus, Goodness Itself, You do not refuse light to those who seek it of You. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who have separated themselves from Your Church. Draw them by Your light into the unity of the Church, and do not let them escape from the abode of Your Most Compassionate Heart; but bring it about that they, too, come to glorify the generosity of Your mercy.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who have separated themselves from Your Son’s Church, who have squandered Your blessings and misused Your graces by obstinately persisting in their errors. Do not look upon their errors, but upon the love of Your own Son and upon His bitter Passion, which He underwent for their sake, since they, too, are enclosed in His Most Compassionate Heart. Bring it about that they also may glorify Your great mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 6

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE MEEK AND HUMBLE SOULS AND THE SOULS OF LITTLE CHILDREN, and immerse them in My mercy. These souls most closely resemble My Heart. They strengthened Me during My bitter agony. I saw them as earthly Angels, who will keep vigil at My altars. I pour out upon them whole torrents of grace. Only the humble soul is capable of receiving My grace. I favor humble souls with My confidence.”

  Most Merciful Jesus, You yourself have said, “Learn from Me for I am meek and humble of heart.” Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart all meek and humble souls and the souls of little children. These souls send all heaven into ecstasy and they are the heavenly Father’s favorites. They are a sweet-smelling bouquet before the throne of God; God Himself takes delight in their fragrance. These souls have a permanent abode in Your Most Compassionate Heart, O Jesus, and they unceasingly sing out a hymn of love and mercy.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon meek souls, upon humble souls, and upon little children who are enfolded in the abode which is the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls bear the closest resemblance to Your Son. Their fragrance rises from the earth and reaches Your very throne. Father of mercy and of all goodness, I beg You by the love You bear these souls and by the delight You take in them: Bless the whole world, that all souls together may sing out the praises of Your mercy for endless ages.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 7

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS WHO ESPECIALLY VENERATE AND GLORIFY MY MERCY, and immerse them in My mercy. These souls sorrowed most over my Passion and entered most deeply into My spirit. They are living images of My Compassionate Heart. These souls will shine with a special brightness in the next life. Not one of them will go into the fire of hell. I shall particularly defend each one of them at the hour of death.”

  Most Merciful Jesus, whose Heart is Love Itself, receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who particularly extol and venerate the greatness of Your mercy. These souls are mighty with the very power of God Himself. In the midst of all afflictions and adversities they go forward, confident of Your mercy; and united to You, O Jesus, they carry all mankind on their shoulders. These souls will not be judged severely, but Your mercy will embrace them as they depart from this life.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls who glorify and venerate Your greatest attribute, that of Your fathomless mercy, and who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls are a living Gospel; their hands are full of deeds of mercy, and their hearts, overflowing with joy, sing a canticle of mercy to You, O Most High! I beg You O God:

  Show them Your mercy according to the hope and trust they have placed in You. Let there be accomplished in them the promise of Jesus, who said to them that during their life, but especially at the hour of death, the souls who will venerate this fathomless mercy of His, He, Himself, will defend as His glory.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 8

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me THE SOULS WHO ARE DETAINED IN PURGATORY, and immerse them in the abyss of My mercy. Let the torrents of My Blood cool down their scorching flames. All these souls are greatly loved by Me. They are making retribution to My justice. It is in your power to bring them relief. Draw all the indulgences from the treasury of My Church and offer them on their behalf. Oh, if you only knew the torments they suffer, you would continually offer for them the alms of the spirit and pay off their debt to My justice.”

  Most Merciful Jesus, You Yourself have said that You desire mercy; so I bring into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls in Purgatory, souls who are very dear to You, and yet, who must make retribution to Your justice. May the streams of Blood and Water which gushed forth from Your Heart put out the flames of Purgatory, that there, too, the power of Your mercy may be celebrated.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls suffering in Purgatory, who are enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. I beg You, by the sorrowful Passion of Jesus Your Son, and by all the bitterness with which His most sacred Soul was flooded: Manifest Your mercy to the souls who are under Your just scrutiny. Look upon them in no other way but only through the Wounds of Jesus, Your dearly beloved Son; for we firmly believe that there is no limit to Your goodness and compassion.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Divine Mercy Novena – Day 9

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  “Today bring to Me SOULS WHO HAVE BECOME LUKEWARM, and immerse them in the abyss of My mercy. These souls wound My Heart most painfully. My soul suffered the most dreadful loathing in the Garden of Olives because of lukewarm souls. They were the reason I cried out: ‘Father, take this cup away from Me, if it be Your will.’ For them, the last hope of salvation is to run to My mercy.”

  Most compassionate Jesus, You are Compassion Itself. I bring lukewarm souls into the abode of Your Most Compassionate Heart. In this fire of Your pure love, let these tepid souls, who, like corpses, filled You with such deep loathing, be once again set aflame. O Most Compassionate Jesus, exercise the omnipotence of Your mercy and draw them into the very ardor of Your love, and bestow upon them the gift of holy love, for nothing is beyond Your power.

  Eternal Father, turn Your merciful gaze upon lukewarm souls who are nonetheless enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. Father of Mercy, I beg You by the bitter Passion of Your Son and by His three-hour agony on the Cross: Let them, too, glorify the abyss of Your mercy.

  Amen.

  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  Like

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: