01. KOR – ČETVRTAK – VEČERNJA

VASKRSENJE U SVETLOSTI BIBLIJE I MEDICINE – Mr sc med. dr Ivanov Dragan, specijalista interne medicine

Problemom smrti i njenim rešenjem bavile su se sve civilizacije, u svim vremenima i na svim krajevima sveta. Poželjno je da i savremeni čovek u svom užurbanom životnom stilu zastane na trenutak i zapita se kuda on to ide i koji je cilj i krajnja destinacija njegovog životnog putovanja. Neminovan je i poželjan susret čoveka sa svojom ograničenošću i prolaznošću. Bez obzira na godine, većina ljudi ima problema sa prihvatanjem smrti na jasan i razuman način.

„Ako smo u stanju da živimo sa saznanjem da je smrt naš stalni pratilac, tada, iako strašna, ona postaje naš saveznik i izvor mudrosti. Svest o smrti kao i o ograničenosti vremena u kojem živimo i volimo mogu nam poslužiti kao podsetnik da vreme koje nam stoji na raspolaganju treba da iskoristimo na najbolji način i živimo najpotpunije. Poželjno je zato prihvatiti svoju smrtnost i prolaznost na jedan jasan i razuman način. Ako nismo spremni da se potpunosti sa smrtnosti svog bića odričemo se njenih saveta i ne možemo živeti niti voleti razložno. Kada bežimo od smrti, stalne promenljive suštine života i stvari, mi bežimo ustvari i od samog života“ – Skot Pek, „Put kojim se ređe ide“

I – Šta je čovek?

Bez obzira koliko se medicina ili neke druge oblasti bave ljudskim bićem, na pitanje šta je čovek teško je odgovoriti. Od kojih to komponenti se čovek sastoji; šta je duh, šta je duša, a šta čovečije telo; šta se s čovekom dešava u trenutku umiranja; kakvo svetlo baca medicina, pre svega genetika, na Biblijski koncept vaskrsenja i ko to u suštini vaskrsava? To su sve pitanja za čijim odgovorom ćemo tragati koristeći informacije iz medicine i Biblije.

Biblija jasno kaže da je čovek kompleksno biće i da se sastoji od tri kompomente:

1. tela (materije),

2. duha (životne energije)

3. i duše (psihe).

Na prvim stranicama Biblije, Mojsije je zapisa: „A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa“ (1. Mojsijeva 2,7).

1. Telo (Soma): je sačinjeno od materije tj. specifičnog građevinskog materijala. Rezervoar ovog materijala je zemlja ili kako Biblija kaže – “prah zemaljski”. Nauka potvrđuje da dvadesetdva elementa koja ulaze u sastav zemlje (kalcijum, magnezijum, gvožđe, bakar, selen, itd.) učestvuju I u izgradnji čovečijeg tela.

a) Poreklo materije: je od Boga; „U početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta” (I Mojs.1,1). Izvor sile, energije, materije – jeste Stvoritelj. Materija daje oblik (formu) kroz koji se ispoljava čovečiji duh i duša. Zemlja je rezervoar iz koga građevinski materijal treba da dospe do čoveka. Posredstvom fotosinteze biljke upakuju u sebe građevinski materijal i sunčevu energiju, tako se kroz iste čoveku nudi izvor gradivnih materija odnosno životne energije. Dakle, građevinski materijal u čovečiji organizam dospeva pomoću biljaka koje on koristi u ishrani. Biljke odnosno proizvodi zemlje su idealan izvor gradivnih materija, dok je meso sekundarni izvor istih.

b) Ko je sve sačinjen od „praha zemaljskoga“? Od praha zemaljskog je sazdan ne samo čovek, već i sav biljni i životinjski svet. O tome takođe svedoči Bibljia: “Sve je od praha zemaljskoga, i sve se vraća u prah” (Propov. 3,20).

“Opomeni se, Bože, da si me kao od kala načinio, i opet ćeš me u prah obratiti. Nijesi li me kao mlijeko slio i kao sir usirio me. Navukao si na me kožu i meso, i kostima i žilama spleo si me” (Jov 10,9-11). 

c) Šta je čovekovom biću kao i celoj planeti Zemlji potrebno nakon pada u greh? Po stvaranju čoveka njegovo telo je bilo savršeno i besmrtno. Kada je nakon pada u greh čovek iskočio iz harmonije i savršenog zakona života, njegovo biće je neminovno postalo nesavršeno i propadljivo, a njegovo telo smrtno. Zato Biblija kaže da „ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivo, i ovo smrtno da se obuče u besmrtno.“ Potrebna je obnova – vaskrsenje i preobraženje, ne samo čovekа, već i cele prirode, jer je i ona propadljiva. Biblija kaže i da „Čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novo zemlju gde pravda živi“ (2. Petrova 3,13).

2. Dаh tj. duh životni (Pneuma): Sve je manje duhovnosti u ljudima, ali ipak… Da bismo živeli ovaj život, mi svakodnevno moramo da udahnemo, izdahnemo (latinski re-spiratio), neprestano se moramo priključivati na „životni duh“. Kada se sa izvora primanja tog duha isključi, čovek neminovno umire. Poreklo ovog duha je od Boga. Materija tj. telo je kao specifično izgrađeni aparat koji ne funkcioniše dok se ne prikopča na izvor energije. Tek po priključenju na izvor energije, aparat može da radi. Isto tako i telo, ako nije prikopčano na energiju, ne funkcioniše, mrtvo je. Tek spajanjem sa izvorom životnog duha i prožimanjem našeg bića tom životnom silom mi postajemo živa stvorenja.

a) Koja je uloga duha? “Duh Božji stvorio me je i dah Svemogućega dao mi je život” (Jov 33,4; Psalam 104,27-30). Život je pre i van materije, nezavisan od nje. Samo život može dati život, a to nas ponovo okreće Bibliji i Bogu koji je izvor života.

b) Ko sve ima „životni duh (dah)”? Duh životni ima čovek, ali imaju ga i druga živa bića. Biblija kaže: „Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da su kao stoka. Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština (Propovednik 3,18.19). Ovo nije rečeno da bi se čovek ponizio, nego da bi se objasnilo da isti duh prožima kako čoveka tako i životinje, jer sva živa bića jednako pokreće ista životna sila, a to je Božji duh (dah).

c) Koje su manifestacije tog „životnog duha”? Biblija kaže da “U početku stvori Bog nebo i zemlju i duh Božji dizaše se nad vodama” (I Mojsijeva 1,2). Duha Božji se manifestuje u energiji atoma, u biljci koja zahvaljujući Božjem duhu klija. Duh Božji je životna energija tj. sila koja prožima čoveka i životinje, kao i sila koja rađa duhovni život: “Ako se ko nanovo ne rodi vodom i Duhom ne može ući u carstvo Božje” (Jovan 3,3-5). Sila preobraženja i vaskrsenja je takođe sila duha Božjeg.

3. Duša (Psyche): Reč „duša“ u našem jeziku ima više značenja, ali kada je upotrebljavamo u medicinskoj terminologiji, ekvivalent za reč „duša“ jeste psiha. Duša tj. Psihički život je rezultat spajanja duha sa telom. Prah zemaljski (specifično složena materija), spojen sa duhom Božjim, rezultira živim, sveobuhvatnim ljudskim bićem koga čini čovekova psiha sa svim svojim sadržajima. Slikovito objašnjenje za ovo: aparat koji je izgrađen od određene materije počinje da funkcioniše i ispunjava svoju svrhu tek kada se uključi na izvor energije tj. struju (TV aparat + struja = slika i ton). Specifično materijal koji izgrađuje određeni centar čovekovog mozga, nakon spajanja sa duhom Božjim, rezultiraće javljanjem specifičnih psihičkih funkcija i sadržajima koji izviru iz tog centra (materije koja ga izgrađuje). Ako se odstrani materijalni deo mozda, nestaje i psihička funkcija koja izvire iz tog centra.

a) Šta je prema tome duša? Do odgovora ćemo lakše doći ako se upoznamo sa psihičkim funkcijama tj. sadržajima naše duše, a to su: nagoni, osećaji, osećanja, opažanje, pažnja, pamćenje, mišljenje, inteligencija, govor, volja, svest i savest.

b) Svest: ima dva aspekta: budnost i svesnost. Ona je sadržaj čovekove duše kojom se čovek kvalitativno razlikuje od svih drugih bića. Ni jedno drugo živo biće nema svest. Ovaj sadržaj naše duše čini nas ljudima. Svest je centar transcendentalnosti, mesto gde se rađa religioznost. Razvijena svest postavlja pitanje: Ko sam? Odakle dolazim? Šta je smisao mog postojanja? Postavljajući sebi ta pitanja i tražeći odgovore na njih, čovek u stvari postaje religiozno biće (homo religiosus). Zato i kod najprimitivnijeg čoveka zapažamo manifestacije religioznosti (i najprimitivniji čovek ima svoje božanstvo), dok to isto ne zapažamo ni kod najrazvijenijih životinja.

Svest je mesto odakle čujemo glas Svevišnjega. Strukture svesti se nalaze na vrhu moždane kore – kao antena koja je smeštena na vrhu našeg mozga da bi nas povezala sa Bogom. Kroz nju slušamo poruke od Boga i odatle šaljemo svoje molitve Bogu. Što je svest razvijenija manje je nesvesnih i potisnutih ponašanja, a što je slabije razvijena u

ponašanju ima mnogo više nesvesnog tj. onoga što ometa istinski život, život u pravom smislu reči.

Poreklo duše: Čovek je biće (bitak) – i to je dobio od Boga. “Ja sam Onaj što jest” (II Mojsijeva 3,14). U ovom stihu se Bog prikazuje kao biće. Bog je čoveku dao dušu.

Budizam prikazuje Stvoritelja kao jednu bezdušnu silu koje nema biće već jedino energiju. Hrišćanstvo budizmu postavlja pitanje: ako je božanstvo samo bezdušna i bezlična sila i energija, odakle čoveku duša? Ako je Stvoritelj bezdušna energija, kako može stvorenju dati dušu koju ni sam nema?

II – Šta biva sa čovekom u trenutku smrti?

„Smrt je kao grom. Znaš da postoji, čitao si o njoj, često i razmišljao neodređeno, bez kraja i zaključka. A kad se desi ovako da udari u tvojoj najbližoj blizini i neočekivano pogodi nekoga koga voliš i sa čijim postojanjem si vezao svoja najlepša zadovoljstva, onda vidiš da ne znaš i da nikad nisi ni znao šta je to smrt, i da si govorio o njoj samo površno i prazno.“ – Ivo Andrić

a) ne duša – već duh (dah životni) se vraća Bogu koji ga je dao.

b) Šta biva sa dušom? Nema egzistencije duše nakon smrti. Ideja o besmrtnosti duše je ipak samo Platonova ideja. Prvi hrišćani nisu verovali u besmrtnost ljudske duše. Biblija jasno govori da nakon smrti duša tj. psiha ne egzistira. Ako se aparat iz struje isključi, on prestaje da radi. Kada životni duh ne prožima više čoveka, iako je sva materija prisutna, bez životnog duha nema života niti psihičke funkcije mogu da egzistiraju, odnosno nema duševnog života. Biblija jasno kaže:“Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove” (Psalam 146,4). “Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove (psihičke funkcije) nestalo je, i više nemaju dijela nigda ni u čemu što biva pod suncem” (Propovednik 9,5.6). “Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine” (Jov 14,21).

Zajedno sa kompletnim organizmom raspada se i mozak i svi njegovi centri gde se rađaju emocije, misli, osećanja, nagoni… Kada moždane centre ne prožima životna sila (duh životni), oni odumiru, ne funkcionišu, te nema ni emocija, ni mišljenja odnosno ni jedne psihičke funkcije koja izvire iz određenih specifično izgrađenih moždanih centara. Obrnuto, ako imamo životnu silu, a odstranimo određene centre iz mozga, određene moždane funkcije neće moći da se pojave. Sa medicinskog aspekta, nema osnove da duša tj. psiha i njeni sadržaji egzistiraju kada duh napusti čoveka i telo počne da se raspada.

U Bibliji se smrt prikazuje kao san. “Zašto ne umrijeh u utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe? Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih i bio bih miran” (Jov 3,11-13). “Tako čovek kad legne, ne ustaje više: dokle je nebesa neće se probuditi, niti će se prenuti oda sna svojega” (Jov 14,12). I u Novom zavetu Isus za umrlog prijatelja izjavljuje: “Lazar naš prijatelj zaspa, nego idem da ga probudim” (Jovan 11,11).

Nameće se misao: ako je smrt spavanje, logično je da sledi buđenje tj. vaskrsenje. To je perspektiva čoveka nakon smrti.

III – Ko vaskrsava – ista osoba ili neko drugo biće?

Biblija i na ovo pitanje daje odgovor: „Ali znam da je živ moj Iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. Ja isti videću ga, i oči moje gledaće ga, a ne drugi“ (Jov 19,25-27). Vaskrsava ista osoba koja je i umrla. Dakle, njen identitet je očuvan. Ne vaskrsava neko drugi, već ista osoba koja je umrla.

Koliko se ova tvrdnja uklapa u medicinska saznanja?

Medicina kaže da je genotip skup svih mogućih osobina i nasleđenih gena. Genotip pod određenim uslovima dovodi do razvića određene specifične jedinke. Svaka jedinka ima neponovljiv, specifičan genotip. Nikada više ni jedna osoba na svetu ne može imati naš genotip. Fenotip je skup svih osobina jednog organizma koje su nastale zajedničkim delovanjem genotipa i spoljašnje sredine u koji se taj jedinstven organizam razvija. Fenotip su osobine koje imamo, a genotip je genska šifra koji utiče na formiranje tih osobina. Genotip je skup svih naslednih osobina, genska šifra – jedinstvena i neponovljiva mapa našeg tela koja ostaje ista. Ona je nepromenjiva i memorisana kod Boga. Genotip je specifičan „građevinski plan“ našeg organizma – kao kad arhitekta napravi skicu za zgradu. Iako „zgrada“ našeg organizma još nije napravljena, čim dođe do oplodnje u istom trenutku već postoji „plan“ kako će određeni organizam izgledati. Potrebno je da prođe devet meseci u utrobi majke, detinjstvo i pubertet i tek potom imamo sasvim razvijenu „zgradu“ našeg organizma. Naš identitet, naša ličnost, naše „jastvo“ počiva, između ostalog i na specifičnom i neponovljivom genotipu odnosno genskoj šifri. Naš identitet se stoga može ponoviti samo u istom genotipu. Ja kao osoba, ne mogu se pojaviti u nekom drugom životu (nakon vaskrsenja) u formi nekog drugog živog bića. Neki religiozni pravci uče da smo nekad u prethodnom životu bili biljka, ili pak da ćemo nakon smrti, u nekom drugom životu bitisati kao životinja itd. Naše „jastvo“, biće, može se ponoviti nakon vaskrsenja, jedino sa tom istom neponovljivom genskom šifrom. Po istom genotipu (nacrtu) „slaže se“ (zida se) drugi „građevinski materijal“ (fenotip) koji je neraspadljiv, nepodložan starenju i smrti. Zahvaljujući tome nakon vaskrsenja sačuvan je identitet svake osobe.

Slikoviti primer: Za vreme Drugog svetskog rata Varšava je potpuno razrušena. Posle rata obnovljena po istom urbanističkom planu – ista Varšava, ali je izgrađena i obnovljena od novog materijala. Činjenica da je sačuvan građevinski plan grada omogućila je obnovu tog istog grada. Po istom planu sagrađen je isti grad, ali od novog materijala.

Jeverejski car David koji je živeo hiljadu godina pre Hrista, kao da je poznavao genetiku. On piše:“Zametak (genotip) moj vidješe oči Tvoje, u knjizi je Tvojoj sve to zapisano, i dani zabelježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga” (Psalam 139,16).

U trenutku vaskrsenja se po istom genotipu, planu i nacrtu slaže novi građevinski materijal koji je lepši, trajniji, nepodložan smrti. Nakon vaskrsenja osoba ima isti identitet, isti genotip (istu gensku šifru). Jedino se „materijal“ od koga je osoba izgrađena razlikuje – neograničenog je veka trajanja, nepodložan propadljivosti i smrti, ali sa sačuvanim identitetom.

Svakog proleća, priču o vaskrsenju možemo videti posmatrajući prirodu. Da bi se pojavila klica i iznikla nova biljka, posejano zrno mora polako da se raspada i da na kraju umre. Dok zrno ne umre nova biljka ne može da nikne. Nakon klijanja dobijamo istu biljku, ali u drugačijoj formi, sa novim, lepšim oblikom. Apostol Pavle je bio akademik svog vremena, izuzetno inteligentan i misaon čovek. Ako izuzmemo Hrista, većeg učitelja svet nije imao. Apostol Pavle na veličanstven i upečatljiv način slikovito proces vaskrsenja: “I što siješ čoveče, ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kakvo. A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i svakom semenu svoje tijelo… A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje… Ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost” (I Korinćanima 15,37-53).

Ako čovek prihvati koncept Biblije, shvati i uzveruje, što je vrlo razumno i racionalno, da je Bog stvorio čoveka od praha zemaljskoga, sve druge stvari vezane za vaskrsenje lako će biti shvatljive. Istovremeno sve to nije u sukobu sa naučnim činjenicama. Bog koji nas je stvorio, naš život može i obnoviti.

Da li srce kad se jednom pokrene može da radi nezavisno ili su mu potrebni neprekidni impulsi iz mozga da bi obavljalo svoj rad? Iz centra za rad srca, koji je smešten u mozgu, svakog trenutka naše srce prima impuls koji pokreću i održavaju njegov rad. Tako i naš kompletan život začinje se i održava svakog ternutka silom koja dolazi odozgo iz Velikog Izvora Života. Bog koji nam je dao život neprekidno ga i održava.

IV – Zaključak:

Istina je da je čovek ograničeno, prolazno, smrtno biće. Ipak, u njemu postoji žudnja za večnim trajanjem. Umiranje je neprirodno našem biću. Zato i tugujemo i plačemo na sahranama, zato tražimo lekara kada bolujemo. Iako večnost nismo iskusili, u jednom delu našeg bila čujemo glas koji nam neprekidno govori da smo stvoreni za neprolaznost. Ateizam tvrdi da je Bog produkt ljudskog razuma, ali ta ideja je neodrživa. Ako je čovekov razum stvorio pojam večnosti, onda on taj pojam mora da razume, da ga obuhvati i objasni. Večnost je van našeg razuma, nedokučiva za naš um, a ipak želja za neprolaznošću je prisutna u našoj duši.

Smrt je ozbiljna, ali je život još ozbiljniji. Zato, sada, dok smo živi, a ne nakon smrti, možemo svojim svakodnevnim izborima da odlučimo o svojoj večnoj sudbini.

„Ovako govori Gospod: Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio sam pred vas život i smrt; blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje“ (5. Mojsijeva 30,19).

Vaskrsli Hristos je veliki i istinski lekar čovečanstva. Vaskrsenje je potpuna, definitivna i uspešna terapija smrtnosti ljudskog bića

 • Share
 • 7Likes

MORE IN SDARM NOVI SAD

Follow Conversation1 COMMENT

 1. samo lucijaYour comment is awaiting moderation.to si dobro slozija brace cak ja hrvatica svedanka svaca ALLES CLAR !Cure the Coronavirus: Prayers to 2 Incredible Saints Who Miraculously Defeated Plagues
  Articles
  News
  Prayer
  Prayers in Englishby ChurchPOP Editor – Feb 28, 2020Wikimedia Commons, Public Domain / ChurchPOPHow can we end the world’s coronavirus outbreak? These two saints might be the answer.
  Two saints miraculously cured plagues: St. Roch and St. Rosalie. Below are their incredible stories, as well as prayers invoking their powerful intercession.
  St. Roch
  Born of a noble family, tradition says St. Roch was miraculously born with a red cross on his breast.
  St. Roch gave all of his fortune to the poor at age 20 after his parents died. In 1315, he assisted plague victims in several Italian cities, miraculously curing people with the sign of the cross. While helping the sick, he also contracted the disease.
  However, the saint survived after a dog helped him in the forest. The dog brought him food and licked his wounds. He was later mistaken for a spy and spent the rest of his life in prison.
  According to tradition, an angel appeared in St. Roch’s cell after his death. The angel said that those who invoked his intercession would be cured of the plague.Wikimedia Commons, Public Domain
  Prayer to St. Roch
  O Blessed Saint Roch,
  Patron of the sick,
  Have pity on those
  Who lie upon a bed of suffering.
  Your power was so great
  When you were in this world,
  That by the sign of the Cross,
  Many were healed of their diseases.
  Now that you are in heaven,
  Your power is not less.
  Offer, then, to God
  Our sighs and tears
  And obtain for us that health we seek
  Through Christ our Lord.
  Amen.
  (Repeat the following 3 times)
  Saint Roch, pray for us,
  That we may be preserved
  From all diseases of body and soul.
  St. Rosalie
  The Church knows little about St. Rosalie‘s life. Her story begins 500 years after her death.
  In 1625, the city of Palermo in Sicily, Italy suffered a terrible plague. She appeared to a hunter, telling him to find her remains in a cave. She asked him to bring her remains into the city, citizens processed three times with her relics through Palermo. The plague then miraculously ended.
  St. Rosalie became the patroness of Palermo A sanctuary stands where the hunter found her remains.Wikimedia Commons, Public Domain
  Prayer to St. Rosalie:
  “Father in heaven, we thank You for the communion of saints so that we can draw near to You through the prayers of St. Rosalie. Through her prayers, help us to remember that our destiny is heaven.
  As St. Rosalie gave up all things in this world for the sake of Your Kingdom, through her prayers, may we love more fully Your Son our Lord Jesus Christ, who together with You and the Holy Spirit are one God forever and ever. Amen.
  O God, our Father, mercifully look upon Your people who come to You and grant through the intercession of St. Rosalie, who turned away from earthly delights to the joys of contemplation, that we may be delivered from all harm here on earth and one day be welcomed into the Kingdom of Heaven.
  St. Rosalie, confessor and virgin, we pray to God for our families and friends. Through your powerful prayers, may we obtain health, life, and eternal salvation.
  I also pray today for this special need and intention (make your intention known). O glorious virgin and confessor, St. Rosalie, I promise henceforth to remember and follow your example of faith and love. Pray for me and mine.
  Amen.”
  Prayer for Coronavirus Victims:Click here if you cannot see the video above.
  Sts. Roch and Rosalie, please pray for us and protect us from all disease!
  [See also: Italian Dioceses Suspend Masses Due to Coronavirus Outbreak]
  [See also: A Concerned Mother’s Plead to Mass-Goers: “Contagious Sick Person, Please Stay Home”]
  https://churchpop.com/2020/02/28/cure-the-coronavirus-prayers-to-2-incredible-saints-who-miraculously-defeated-plagues/?fbclid=IwAR13E-nDvFLiyDRXc_OlQq-2ueQsdIMkRljFMNFrj1yG9ZWY8ECgQ0uSKSA

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: